Om samfällighetsföreningen

Samfälligheten är en obligatorisk förening med syfte att förvalta gemensamt ägd egendom såsom kabeltevecentral, panncentral, värme- och varmvattenanläggning, tvättstuga, bastu, mm. Huvudsamfällighetens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs varje år på föreningens årsmöte ("föreningsstämman").

Föreningen syfte beskrivs av ett anläggningsbeslut som  är registrerat hos Lantmäteriet, och verksamheten är strikt begränsad just till förvaltning av gemensam egendom.

Så här skriver Villaägarna i sitt infoblad "Samfällighetsnytt":

Främmande verksamhet

Ett alltid aktuellt ämne är vad en samfällighetsförening får syssla med och vad som utgör främmande verksamhet. Kortfattat får samfällighetsföreningar endast ägna sig åt att förvalta de gemensamhetsanläggningar som anläggningsbeslutet anger. Det är alltså väldigt viktigt att veta vad det står i anläggningsbeslutet och ett råd till alla styrelseledamöter som inte känner till vad som står där är att läsa igenom dokumentet.

Om samfällighetsföreningen verkar utanför anläggningsbeslutets ramar och börjar ägna sig främmande verksamhet kan styrelsen nämligen ställas till ansvar och bli skadeståndsskyldig. Det beror på att medlemmarna i sådana fall betalar för något som föreningen egentligen inte ska ägna sig åt och det ses som en ekonomisk skada för medlemmarna, som styrelsen kan bli skyldig att betala skadestånd för.

All verksamhet som inte framgår av anläggningsbeslutet är i princip främmande verksamhet. Ibland är inte anläggningsbeslutet så tydligt och ger utrymme för tolkning. I de fallen bör man vara försiktig med tolkningen så att man inte riskerar att gå utanför vad det omfattar. Tänk också på att även om det fattats beslut på en årsstämma om att föreningen ska göra något som faller utanför anläggningsbeslutet så kan styrelsen bli ansvarig. En styrelse ska inte genomföra ett stämmobeslut som utgör främmande verksamhet.

Några exempel på främmande verksamhet:

  • Att bygga en sopstation om det inte står i anläggningsbeslutet att sådan ska finnas.
  • Att anordna en kräftskiva
  • Att bygga båtbrygga som inte finns med i anläggningsbeslutet
  • Att anlägga lekplats som inte finns i anläggningsbeslut på grönområde

I det här sammanhanget kan det vara bra att påminna om att man i domstol kommit fram till att det är tillåtet att göra en teknisk uppdatering av sin anläggning utan att ändra i anläggningsbeslutet. Anläggningen måste dock ha samma ändamål för föreningen som före uppdateringen"

Mer information hittar du hos Lantmäteriet.