Medlemmarnas skyldigheter

Medlemmarna är skyldiga att

  • punktligt varje månad betala sin preliminära avgift i förskott. Se till att den bokförs senast den sista i månaden före den månad avgiften avser
  • medverka vid underhåll av gemensamma grönytor, lekplatser, mm, på kallelse av egen delsamfällighet
  • lämna föreningens företrädare tillträde till fastigheten för nödvändig tillsyn av gemensamma anläggningar
  • varje år vid nyår läsa av och rapportera sin värme- och varmvattenförbrukning på den utdelade blanketten
  • varje år (normalt före maj månads utgång) betala sin eventuella restskuld, enligt besked på den skriftliga redovisning som bifogats kallelsen till årsstämman. Om man fått överskott får beloppet dras av från nästa månadsavgift.

Det är viktigt att komma ihåg att samfällighetsföreningen inte kan jämföras med t ex en bostadsrättsförening eller andra kooperativ. Varje fastighetsägare sköter och bestämmer själv över sin fastighet och fungerar i det avseendet som alla andra villaägare. Föreningens enda uppgift är att förvalta gemensamma anläggningar på bästa sätt. Se vidare föreningens stadgar.