Svallets Samfällighetsförening

Välkommen till föreningens hemsida! Här publicerar styrelsen löpande information om det som är aktuellt inom föreningen.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Föreningen

Svallets samfällighetsförening bildades 1982-11-25.

Organisationsnummer: 716418-3852

Föreningens ändamål är att förvalta anläggningssamfälligheterna
Älta ga:16 och Älta ga:17 för vilket den bildats.

Nacka Älta ga:16

En gemensamhetsanläggning för VA-ledningar ( för vatten, spillvatten, dagvatten), Vägar (inkl. markförlagda elkablar och vägbelysning), Mark (gräs och planteringar), Lekplatser (sandlådor, gungplatser), Garagebyggnader (inkl. El- och belysningsinstallationer)

Delägare är fastigheterna Älta 65:28-65:65 (38 st.)

Nacka Älta ga:17

Ursprungligen en gemensamhetsanläggning för Centralantennanläggning.

Anläggningen uppdaterades till ett öppet fibernät för data-/telekommunikation 2016.

Delägare är fastigheterna 65:28-65:65 samt 65:5 och 65:4 (40 st.)