Storskrakens-Lunnefågelns samfällighetsförening

Välkommen till Storskrakens-Lunnefågelns samfällighetsförening i Oxelösund

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

2021-09-08: Höstcontainer

Containern ställs upp på spolplattan inför helgen den 11-12/9. Den är uppställd minst en månad.

Observera att containern som tidigare är avsedd för trädgårds-områdesstädning. 

Inga plastsäckar får slängas i containern. Grenar med max 12cm i diameter får läggas i den, grövre grenar får köras till ristippen i Danvik eller Björshult.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

2021-08-12: VARNING

Det har rapporterats om skumma personer som varit och rekat i carportarna på Alkvägen, varvid en brevlåda blev påkörd. RISK för Stöldrekning, så håll uppsikt!
 
Tala med era grannar och om ni åker bort. Be dem hålla uppsikt och titta till huset. Det kan också varav en god idé att be en granne parkera en bil på parkeringen/carporten
 

2021-06-15: Information från styrelsemöte
Sophantering! OBS, det är endast tillåtet att slänga hushållssopor och matavfall i samfällighetens bruna respektive gröna sopkärl. Plast, kartong, glas, tidningar etc ska lämnas till återvinning vid kommunens återvinningscentraler.
/Styrelsen

2021-05-02: Information från styrelsemöte
Protokoll från styrelsemötet den 2021-04-26 finns uppladdat i dokumentarean. Vid styrelsemötet beslöt styrelsen detta:

Årsmöte i samfälligheten

P g a rådande omständigheter med spridning av Covid beslutar  styrelsen att samfällighetens årsmöte flyttas fram, prel till augusti  2021. Till dess att årsmöte kan genomföras kommer sittande styrelse  att vara kvar. Beslutet har fattats med utgångspunkt från gällande  restriktioner från myndigheter och i enlighet med Villaägarnas  rekommendationer.  

Kallelse och ny tid för årsmöte kommer att skickas så snart genom förande är möjligt. (För att alla ska kunna deltaga är vår bedömning  är att ett digitalt årsmöte inte kan genomföras). 

Laddning av el- eller hybridfordon, (bilar m m). 

Laddning av el- eller hybridfordon får under inga omständigheter ske  i garage eller carport i befintliga vägguttag! Om detta sker finns stor  risk för brand och andra skador! Garage och carportar har inte  tillräcklig ”matning” av el för att klara detta, överbelastning med brand  som följd kan uppstå. Utan korrekt laddstation gäller inte försäkringen  vid skada. Styrelsen undersöker som alternativ möjligheten att till skapa laddstationer inom området.  

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen för Storskrakens-Lunnefågelns Samfällighet.

 

2020-08-20: Varning för erbjudande om spolning av vattenledningar
Om ni blir kontaktade av ett företag som erbjuder spolning av vattenledningar så bör ni tacka nej till erbjudandet. Om och när detta behöver göras i våra fastigheter så arrangerar samfälligheten det som en gemensam aktivitet.

2020-03-18: Information om virusläget (Corona)
Här är några sidor med information som kan vara värda att titta på: