Alla ytor ägs gememsamt

Den gemensamma samfällda marken förvaltas och används gemensamt. 
Styrelsen ansvarar för tillgänglighet av verktyg och att regler efterföljs och dylikt, men det är allas gemensamma ansvar att klippa gräs på samfälld mark och ta hand om vårat fina område!

 

Vårstädning och löpande sysslor

Föreningens medlemmar hjälps åt med löpande sysslor, t ex gräsklippning. Årligen genomförs också en gemensam vårstädning kring den 22-25 maj. 

 

Snöröjning och sopning

Föreningen avtalar snöröjning av parkeringar och gångvägar. Skotta inte ut snö från tomten på gångvägarna! Räddningsfordon måste alltid kunna ta sig fram. Skottning av garagetak samordnas av styrelsen vintertid.
Sopning av området beställs då området torkar upp - vanligen i mitten av maj.

 

Byggnationer på samfälld mark är inte tillåten

Fastställt av årsstämman 2011.
Nya byggnationer på samfälld mark är inte tillåtna utan styrelsens godkännande i varje enskilt fall.

Följande principer ligger till grund för styrelsens prövning av ansökan:

  • Byggnationen får inte utgöra hinder för styrelsens uppdrag att sköta underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen.
  • Byggnationen skall vara förenlig med samfällighetens mål att hålla de samfällda ytorna i gott skick.
  • Byggnationen får inte utgöra hinder för övriga fastighetsägares möjlighet att komma åt sin tomtmark framför och bakom huset utan att passera genom sitt hus. 
  • De grannfastigheter, utöver samfälligheten, som kan anses vara direkt berörda ska lämna sitt samtycke till byggnationen.

 

Senast uppdaterad 2021-08-27