Vad gör samfälligheten

Verksamheten i en samfällighetsförening styrs av lagen om förvaltning av samfällighet 1973:1150 samt av de egna stadgarna som antogs 1970 och reviderades 1992 och 2009.

Föreningens ändamål är utförande, drift och underhåll av de gemensamma anläggningarna som omfattar:

  • ledningar för vatten och avlopp, kabelnät och bredband samt därtill hörande tjänster
  • parkeringsplatser och garage
  • vägar och andra förbindelseleder
  • lekplats
  • parkanläggning
  • elektrisk ytterbelysning
  • sopanläggning för hushållssopor