iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

I forna tider  (föreningens historia i sammandrag. Av Ulf Tiborn. Uppdaterat dec 2017.)

”De äldsta spåren av mänsklig verksamhet i Kärra återfinns på Kyrkebacken, berget mellan norrleden och Kärravägen (även kallat Kyrkberget). Vid utgrävningar år 1970 fann man här resterna efter en härd som kunde C14-dateras till 5.720 år före Kristi födelse. 

Vid den stora utgrävningen på Kyrkebacken (ca 1970) påträffades inte mindre än 59 anläggningar av skilda slag, varav 3 härdar, 3 brandgravar, 14 stolphål och 5 odlingsrösen.- - - Dessutom finns här en skålgropssten, flera (förmodade) fångstgropar och en fornåker.

Kyrkebacken har fått sitt namn därav, att man trodde att här legat en kyrka innan Säve kyrka byggdes, men några rester har inte hittats....

När de första människorna slog läger på Kyrkebacken låg denna på en ö i en skärgård vid mynningen av Göta Älv, som då var mångdubbelt större än den är i dag – den fyllde hela dalgången. .” (Texten är ett delvis utdrag ur boken Kärra genom tiderna, s 19, skriven av Bengt och Bengt-Olof Elling).

Hur hittar man till Kyrkebacken? Gå ner för backen mot Ligården, sväng till vänster genom tunneln under uppfarten från motorvägen. Fortsätt på gång/cykelvägen mot Angeredsbron. Precis innan du kommer fram till Norrleden ligger Kyrkebacken, berget upp till vänster om gångvägen.

 

I äldre tid

Under senare tid låg ”Kärra by” omedelbart norr om vårt område. Gårdarna var samlade medan odlingsmarkerna var ungefär det område som vi idag menar när vi säger Kärra. 

En av gårdarna finns fortfarande kvar, den på andra sidan uppfarten från motorvägen. Här finns också rester från Kärra Fägata, gärdsgårdar som omgav den väg som nötkreaturen fick gå mellan betesplatser och ladugårdar.

Ruiner finns fortfarande kvar från flera andra av dessa gårdar, t ex efter Bergegården, omedelbart väster om parkerings -”klacken”, och efter Hammargården (på kullen omedelbart öster om vårt område).

På bilden nedan ser du Kärra kapell och till vänster går den gamla Riks-tvåan. Den södra delen av det område där vi bor idag är i bildens övre del, något till vänster om mitten.Kärra söderifrån, 1962.

 

Nedan är samma område fotograferat från sydost; vårt område ligger omedelbart till höger om bilden.

Hisings Kärra 1964

I modern tid - så här började det:

Vid informationsmöten, som HSB höll i, under våren 1979 väljer man representanter för husköparna till en interimsstyrelse för ”Samfälligheten Östra Clareberg”. Interimsstyrelsen bestod av följande personer:

 

Ordförande                        Bernhard Sundberg

Vice ordförande                 Roger Törnqvist

Kassör                               Olavi Luth

Sekreterare                        Erling Madsen

Ledamot                             Rune Bengtsson

Ledamot                             Lars-Göran Pettersson

Suppleant                          Mats Hålander

Interimsstyrelsen hade till uppgift att fatta beslut i alla frågor som rörde samfällighetens förvaltning till dess att en ordinarie styrelse hade valts. Detta skedde vid första ordinarie årsmötet 1980.

Ett av de första besluten som interimsstyrelsen tog var att fastställa ”att medlemsavgiften per kvartal och medlem skulle vara 150:-". Pengarna skulle bl a användas till ”… underhåll av samfällighetens garage, P-platser, TV-antenn, lekplatser, renhållning samt snöskottning inom samfällighetens område”. Ordningsregler fastställdes tidigt. Bland annat bestäms att det är tillåtet ”endast för avlastning o pålastning köra in bilen i området. Man bestämmer också (man kan undra varför) att ”ej hänga tvätt synligt på balkongerna”, den punkten ströks dock vid efterföljande årsmöte.

Vid möte i augusti 1979 utses en valberedning och under hösten diskuterar interimsstyrelsen en mängd olika frågor såsom avgiftsbeläggning på P-platsen, indragning av el till garagen, snöskottning o annan skötsel av den egna tomten, inköp av skrivmaskin m m.

Andra frågor: asfaltering ska göras, anslagstavlor sättas upp, och på prov får sopbilen köra in i området för att hämta soporna. Alternativet var att ”renhållningsfolket kommer in och hämtar soporna i området med kärra.” Frågan om att betala avgift för att stå på parkeringsplatsen skulle utredas, och snöröjningen skötas av Skånska Cement till dess att medlemmarna själva tar över förvaltningen av området. Nedan följer några punkter ur protokoll från tidigare verksamhetsår.

1980

Föreningen heter fortfarande ”Östra Clareberg”. På årsmötet - den 27 mars 1980 i Kärraskolans matsal – väljs nu en ordinarie styrelse på fem ledamöter. Inför mötet har man haft viss oro för att inte lokalen skulle räcka till varför ett förslag var att inte fler än två deltagare per hushåll (!) skulle inbjudas till årsmötet.

Den första budgeten omsätter drygt 40.000 kr och medlemsavgiften är 600 kronor. Arvoden fastställs till 499 kr per år och medlem i styrelsen, 50 kr för en ordinarie revisor. 

Under våren diskuterar styrelsen bl a frågor som vattenavläsning, att ställa upp återvinningscontainers i samverkan med Bergegård, att förbättra ytterbelysningen i området m m. 

Slutbesiktning av samfällighetens anläggningar görs under sommaren. Samfällighetens namn - Östra Clareberg – godtas ”ej av berörd myndighet varvid namnförslag Solhaga samfällighetsförening godtogs. Under detta namn registrerades föreningen 1980-09-16 och interimstiden var över och förvaltningen överlämnades av HSB till styrelsen.” (citat ur verksamhetsberättelsen 1981-03-11). Stadgarna är från 1980-06-04. 

Under hösten inleds bl a arbete med att installera eluttag i garagen. Avtal sluts med Renhållningsverket ang snöröjning vintern 1980/81, 142 kr/tim vid avrop. 

Den 25 oktober genomförs den första gemensamma arbetsinsatsen för samfällighetens ytor under en dag för ”löksättning och höströjning”, och många medlemmar ställer upp. Tillsammans med föreningarna Bergegård och Räntaregård iordningställs också en parkeringsficka för återvinningscontainer. 

1981

När styrelsen konstituerar sig väljs Monica Stridh till ordförande. Några utdrag ur styrelsens verksamhetsberättelse för detta år:

”Under juli månad 1981 fick vi klart med Skånska Cementgjuteriet beträffande för hårt i slagna spikar i fasadpanel. Uppgörelsen blev att garantitiden förlängdes till 10 år från slutbesiktningsdagen plus ny färg. Färgen levererades under juli månad 1981”.- - -

Beträffande förfrågan om container till julgranar föreslår styrelsen att Ni som inte får ner Er julgran hel i soptunnan ska önska er en sekatör i julklapp så slipper granarna ligga utslängda i området.”- - -

 1982 

”Samfälligheten har under året installerat motorvärmaruttag för de medlemmar som anmält intresse, 38 st.”- - -

Den avgående festkommittén skriver och tackar för den uppslutning som varit vid de fester som anordnats:

” - - - Den första festen gick av stapeln på restaurangen på Albatross golfklubb hösten 1980. … Våren 1981 blev det tyvärr ingen fest pga för litet deltagarantal. Hösten 1981 gick fest nr 2 av stapeln i Bärby bygdegård, Säve… Festen gick i Lucia´s tecken.”

En extra stämma beslutar att sätta av 5.000 kr för bygge av vägbulor (tillsammans med Bergegård) samt att ta fram en plan för gräsklippning. Däremot blev det avslag på förslaget att välja två representanter till Kärra Fritidsgård.

 1983

”Klacken” reserveras för uthyrning till husvagnar eller större bilar till medlemmar i samfälligheten eller andra intresserade.

 1984

Då det under hösten framkom att VA-verket tagit ut för höga vattenavgifter har styrelsen beräknat vad samfälligheten betalat för mycket under åren, och kom fram till en summa av c:a 40.000 kr. Till VA-verket har skickats en begäran om återbetalning av denna summa. När och om detta kommer att göras är inte klart.

Och det dröjer ända till 1994 innan tvisten blev löst – till vår fördel. Samfälligheten får då tillbaka ca 56.000 kronor som läggs till reparationsfonden.

1985

Under höststädningen byts samtliga taggbuskar ut mot ölandstok vid stora lekplatsen.

Sotning utförs under hösten. Styrelsen kontaktar parkeringsbolaget med förfrågan om vi själva kan lappa felparkerade bilar.

Elarmaturerna på förråden byts ut mot hållbarare armaturer av samma typ som på garagen. HSB sköter snöröjningen. Till styrelsen inkom förslag om att föreningen skulle ansluta sig till kabel-TV-nätet, men styrelsens förslag blev att vänta på utbyggnaden av nätet till Kärra för att därigenom minska kostnaden för en installation.

1986

På årsstämman informeras att ”pilotfallet” med för höga vattenräkningar (se 1984 ovan) fortfarande är någonstans under behandling.

Styrelsearvodet och revisorsarvodet beslutas utgå oförändrat med 499 kronor resp 250 kronor.

Garagelängorna målas, överbliven färg säljs till medlemmar för nettopris.

1987

Under året framförs flera önskemål om att införa kabel-tv i området. Televerket informerar och en enkät visar att ett stort intresse finns. Kostnaden beräknas till drygt 3.000 kronor/hushåll.

Beslut tas att höja parkeringsavgiften på klacken från 35 till 40 kr/månad. Nya låskolvar till garagen.

Styrelsen uppmanar samtliga kattägare att ”se till sina katter så de inte förorenar sandlådorna. Detta är en sanitär olägenhet som kan tvinga oss att byta sand i sandlådorna, en både dyrbar och kostnadskrävande insats”.

1988

Efter en hushållsenkät installeras kabel-tv i området. En kabel-tv-förening bildas och avgiften för de hushåll som anslöt sig beräknas uppgå till 3.100 kronor. Oförändrad medlemsavgift 700 kronor.

1989

Genomförs samfällighetens 10-års-fest, ca 50 hushåll deltog.

1990

På årsstämman beklagades – liksom föregående år – att gräsklippningen inte fungerat så bra, då ”det finns vissa som aldrig klipper”. Likaså vid städdagarna, uppslutningen var ej den bästa.

Cirka 25% av garagen läcker och reparation skulle genomföras under våren

Årsstämman beslutar även att avslå en motion om att bygga ett gårdshus och att uppdra åt styrelsen att samarbeta med Ligården beträffande skötseln av den befintliga fotbollsplanen mellan områdena.

Styrelsearvode 750 kr per person, 250 för revisor.

1991

En fixargrupp startas under våren men har inledningsvis dålig uppslutning. Däremot är det god medlemsuppslutning på höststädningen och vid arbetet med läckande garagetak.

Från 1992 höjs medlemsavgiften till 1900 kr, med avdrag av 250 kronor för deltagande i städdag.

Ommålning av hus börjar bli aktuellt och på en fråga svarar stadsarkitekten att man kan ”ändra färg om hela längan ändrar till samma färg. Under förutsättning att färgen är i harmoni med övriga färger inom området” (citat ur styrelsens protokoll).

1992

Problem med mopedkörning i området diskuteras. Föreningens gemensamma elkostnad uppgår till drygt 19.000 kr. Garagen målades om, dåliga bräder byttes ut.

1993

På årsmötet påtalas vikten av att var och en tar hand om sitt trädgårdsavfall och lägger det på ”den avstjälpningsplats som spontant har bildats ovanför klacken” och att denna ska snyggas till på den gemensamma städdagen. Efter inbrottsvåg i bilarna uppmanas alla att låsa sina garage. På höststädningen deltar 63 medlemmar.

1994

Arvode för styrelsemedlemmar fastställs till 775 kr, för revisor och suppleant 250 kr. Årsavgiften fastställs till 2.200 kr.

1995

På årsmötet diskuteras återigen bilkörningen i området. Förslaget att sätta upp en bom blir dock ej verklighet.

Vildkaniner vållar problem på sina håll förra året. Enligt styrelsen sker kontinuerlig avskjutning genom ansvariga myndigheters försorg. Trasiga hjul och låskolvar på garageportarna byttes ut.

1996

På årsmötet informerar Renhållningsverket om återvinning och sophantering. Beslutas att ha ytterligare ett medlemsmöte, utöver årsmötet, varje år. Arvoden beslutas till 995 kr för styrelsemedlem och 500 för revisor.

Frågan om att beskära träden bakom garagen tas upp. Vid vårstädningen – med stor uppslutning - ser man även över dragfjädrarna i garageportarna.

Vid en extrastämma beslutas att kabel-TV-föreningen (SKTV) ska fusioneras med samfälligheten.

Beslutas att fasta städdagar ska vara: näst sista torsdagen i april och sista lördagen i oktober. Beslutas att montera fallskydd i brunnarna.

1997

Diskussioner med Renova och Bergegårdsföreningen om var återvinningsstationen skall placeras.

Styrelsen diskuterar hur man ska hantera problem med hyresgäster på klacken som inte vill betala för sig.

Frågan om anslutning till fjärrvärmesystemet blir alltmer aktuell. Förslag att ta fram en underhållsplan.

1998

Förstärkning av garagetaken diskuteras, liksom att starta Grannsamverkan. 70% av hushållen är positiva till att ansluta sig till fjärrvärmen. Beslut tas att installera eluttag i de garage som ännu inte har sådant.

1999

Parkeringsplatsen inhägnas. Årsmötet var klent besökt, styrelsen funderar på vad som kan göras för att öka intresset.

Möjligheterna att göra en gemensam upphandling beträffande fjärrvärmen ska undersökas. Samfällighetens 20-års-fest genomförs med glada medlemmar.

2000

Offert intas gällande asfaltering av hela området. Fjärrvärmen är installerad, kvar att montera är skyddskåpor över röringångar till några fastigheter. Belysning till anslagstavlan kopplas in.

Styrelsen tar upp frågan om ommålning och ”enligt uppgift anser stadsarkitekten att i en länga vid ommålningar skall alla hus ha samma färg inom tre år”.

Styrelsen diskuterar också frågan om att integrera kabel-TV-verksamheten i samfällighetens övriga verksamhet”.

Arvodet beslutas till 2.000 för ordförande, kassör, och sekreterare i styrelsen, övriga 995 kr. 500 kr för revisorer.

2001

Den asfaltering som beslutades om under förra året genomfördes under hösten 2001. Arbetet finansierades genom ett extra lån som föreningen tecknade. Fixargruppen som tillkom efter beslut av årsstämman utförde ett stort arbete med att lyfta och rikta garagen inför asfalteringen.

Vid en överenskommelse (i fastighetsdomstolen) mellan en medlem och föreningen konstateras bl a att föreningen ..." har rätt att kräva att ägarna till samtliga i samfälligheten ingående fastigheter betalar medlemsavgift för kabel-TV". Med medlemsavgift avsågs både anslutningsavgift och avgift för löpande kostnader. I oktober återstod två medlemmar som ännu inte erlagt anslutningsavgift vilket dock nu skedde efter ovannämnd förlikningsförhandling.

Beträffande gräsklippning gjordes en ny fördelning av de gemensamma grönytorna, kontaktpersoner utsågs.

2002

I motioner till årsstämman föreslås uppsättande av farthinder samt förslag ang arvoden till styrelsen. Styrelsen tar bl a upp frågan om att förbättra förhållandena vid miljöstationen.

Installationen av bredband till varje fastighet blev klar under året och medlemmarna betalade kostnaden 2.500 kr per fastighet.

Stämman beslutar bl a att höja medlemsavgiften till 4800 kr, varifrån avdrages 250 kr per deltagande vid vår- och höststädning.

2003

Från 1 januari detta år blev det, på försök tills vidare, fritt att parkera på klacken.

Stämman beslutar bl a ang farthinder i området samt arvode 2.000 kr för kompostskötaren.

2004

Styrelsen börjar ge ut ett sommar- och ett vinterbrev med information till medlemmarna. Ett nytt inslag i vårstädningen var att den delats upp på två kvällar för att underlätta deltagandet för de boende.

Alla garagelås försågs med regnskydd. Park och Natur rensade upp det igenvuxna området öster om oss.

25-års-festen blev aldrig av på grund av för få anmälningar. Under hösten fick samfälligheten en egen hemsida på internet. Inför julen återinfördes traditionen med en julgran centralt placerad i området. Föreningens obligationer gav god vinst detta år - 12.100 kronor.

2005

Från årsstämman: sophämtningsbilen har åter börjat köra ner i området vid sophämtning, trots överenskommelse att så inte skulle ske. Stämman beslöt därför att åter ta upp frågan med Renova.

Fråga togs också upp ang långtidsparkering som sker inne i området och det föreslogs att P-bolaget bör bli mera aktivt i sin kontroll för att komma åt syndare.

Fixargruppen jobbar mycket med gemensamma anläggningar, bl a utbyte av fasader och påbörjar byte av nummerskyltar på garagen. "Akta barn-skyltar" sätts upp. Fyra nya familjer flyttar in i området.

2006

Vår grannförening genomför en omfattande ombyggnad av sina gårdar och styrelsen har kontakter med dem för att minska störningar och för att återställa efter renoveringen.

Föreningen amorterar av återstående skuld på lånet för asfalteringen. Fråga tas upp om uppfräschning av grönarean i området och en arbetsgrupp utses för detta. Under året rensas våra dagvattenbrunnar vilket var lyckosamt med tanke på höstens regnoväder. Sju nya familjer flyttar in i området.

Två P-kort delas ut gratis till resp hushåll. Ytterligare kort kostar 10:-/st.

2007

Ersättning (för 2006 och 2007) för Fixargruppens medlemmar samlat beslöts med 5.500 kr (för gemensam trivselaktivitet). Kompostkvarn inköpes.

En medlem klagar på kattägares bristande omhändertagande av sina telningar enär han fått sin nattsömn störd av ett kattslagsmål. Flera inbrottsförsök i garagen under sommaren. Vid ett extra medlemsmöte informerar polisen om säkerhetshöjande åtgärder, grannsamverkan m m. Från 1/11 krävs P-kort även för att stå på klacken. Skyddsjakt på kaniner konstateras inte vara en föreningsfråga, utan man får själv kontakta Miljöförvaltningen vid behov.

2008 

Restaurering av den stora lekplatsen blir klar under försommaren. Styrelsen diskuterar fråga om att anställa "gårdskarl". Inbrott i föreningens förråd. En främmande bil står länge parkerad på parkeringsplatsen. Nya sopkärl delas ut, kort "dragväg" ger lägre avgift.

Pål Hermansson och Per-Arne Lundberg utses till kontaktpersoner i Grannsamverkan. Årsstämman beslutar att höja styrelsearvodena med 50% för ordförande och kassör samt med 5% för övriga. 

2009

Två medlemmar fick sina brevlådor förstörda av smällare.

Ett förslag från en medlem om att sätta belysning i vissa träd i stället för en central julgran avstyrks av styrelsen men beviljas av årsstämman. Kabel-TV-avgiften som tidigare ingått i medlemsavgiften tas bort, och varje hushåll betalar fortsättningsvis enskilt. Medlemsårsavgiften fastställs till 5.000 kr med avdrag 250 kr för deltagande i resp städdag.

Omläggning av taken diskuteras men är inte en föreningsfråga. Stadgeändring avseende val av styrelseledamöter anmäls till Lantmäteriet. 30-års-jubileumsfest genomförs och blir mycket lyckad.

2010

Vattenmätarna byts ut. Styrelsen påtalar att växtlighet som expanderar utanför tomtgränsen måste hållas tillbaka. Nyplattläggning sker på lekplatsen, viss utebelysning utbytt.

2011

Obligationsvinst på 2.500 kr. Lån på 250.000 kr tas upp för att finansiera utbyte av garageportarna som därefter genomförs. Lyktstolparna renoveras.

Handlingar från föreningens tillblivelse lämnas in för arkivering på Stadsarkivet (GSA Folkrörelsernas arkiv). De aktuella handlingarna är årsstämmo- och styrelseprotokoll från perioden 1979 - 2001 samt vissa handlingar från Solhaga kabel-TV-förening från samma tidsperiod.

Controlla anlitas för parkeringsövervakning i området och på P-platsen. Ny snöröjningsentreprenör anlitas. Boxar för visst miljöfarligt avfalls sätts upp i föreningens förråd. Intresset för gemensam upphandling av omläggning av tak undersöks, men frågan skjuts på framtiden pga klent intresse.

2012

Fyra nya sandlådor (för grusning av vägar) och två skottkärror inköps. Vid ett av sina månadsmöten byter styrelsen tillfälligtvis mötesplats och mötet genomförs ute i naturen - på Kyrkbacken.

2013

Klagomål på att boende från grannföreningar använder vår kompost, i liten omfattning är det OK, men ibland är det stora mängder. Slangning av bensin förekommer ibland på parkeringsplatsen.Gräsklippare inhandlas. Rutin fastställs gällande dröjsmålsavgift för medlem som trots en påminnelse inte betalar sin avgift. Föreningen får en intäkt på 270 kr från parkeringsbolaget Controlla (=föreningens andel av årets P-böter).

2014

Styrelsen beslutar att årligen inspektera föreningens lekplatser under städdagarna. Trettiotre hushåll köper gemensamt in "ventilationsrensning" vilket genomförs under senhösten. Föreningen får skriftlig information om planerat asylboende i Lillekärrs äldreboende.

2015

De flesta hushållen lät lägga om sina tak under året. Anders Johansson m fl var aktiva i att ta in offerter och för kontakter med Göta Tak som genomförde arbetet. För detta framförde styrelsen sitt tack. Under städdagarna var det relativt god uppslutning.

2016

 

 

Ordförande har genom åren varit:

1979 - 81  Bernhard Sundberg

1981 - 83  Monica Strid

1983 - 88  Åke Hellman

1988 - 98  Leif Karlsson

1998 - 99  Åke Hellman

1999 - 00  Roger Törnqvist

2000 - 03  Ove Rudqvist

2003 - 04  Roger Gustavsson

2004 - 10  Dan-Inge Andersson

2010 - ff    Roger Gustavsson

 

Föreningens ekonomi

Genom åren har våra resultaträkningar ofta, men inte alltid, visat plus-siffror. 

År
Saldo
Arvoden
 
Resultat-räkning
Eget kap/ under-hållsfond
Styrelseledamöter
Revisor
Övriga
1979
     6.775
6.775
 
 
 
1980 
  40.260
41.502
499
50
 
1981
- 22.668
18.834
499
50
 
1982
        370
19.205
499
50
 
1983
   25.338
44.543
499
250
 
1984
  10.219
56.480
499
250
 
1985 
   21.054
77.534
499
250
 
1986
- 1.615
75.919
499
250
 
1987
   1.135
77.054
499
250
 
1988
 19.050
96.104
499
250
 
1989 
   6.170
102.274
499
250
 
1990
  17.927
120.201
750
250
 
1991
  53.512
173.713
 
1992
-13.833
159.880
 
1993
73.769
233.649
 
1994
77.062
310.711
 
1995
34.703
345.414
 
1996
62.717
422.542
995
500 (ord)
 
1997
32.197
440.328
Kompost 500
1998
- 105.459
334.868
1999
4.825
352.300
2000
- 184.101
173.024
2000 kr 1), 995 kr 2)
500
2001
 140.643
 1.013.667
”, 3)
2002
 -9.907
 1.101.260
 
 
 
2003
 47.135
 1.078.395
 
 
 
2004
 74.589
 1.082.984
 
 
 
2005
 73.043
 1.086.815
4000 kr 1), 2000 2)
 
Samordn fixargrp 2000, kompost 2000
2006
 74.261
 744.696
 
 
 
2007
 
 
 
 
 
2008
 -72.170
 432.491
 
 
 
2009
 90.642
 562.954
 
 
 
2010
 -11.127
 512.007
 
 
 
2011  - 311.953  200.053      
2012 236.852 436.906      
2013 100.684 556.581      
2014 120.876 676.266      
2015 94.575 770.236      
2016 110.306 881.327      
1) avser ordförande, kassör o sekreterare

2) avser övr styrelseledamöter

3) revisorssupplent  ingen ersättning