Årsmöte 2014

2014-03-17 kl. 18.30. Sjögatan 1, Örnsköldsvik

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av årsmötesfunktionärer: a. mötesordförande, b. sekreterare, c. två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 3. Godkännande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande.
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 6. Fastställande av balansräkning och revisionsberättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Behandling av motioner och inkomna förslag.
 9. Verksamhetsplan och budget för 2014
 10. Styrelsens förslag till utdebitering för 2014
 11. Ändring av stadgar.
 12. Val av
  a) Styrelseledamöter och styrelseordförande
  b) Revisorer
  c) Festkommitté
  d) Valberedning
 13. Övriga frågor.
 14. Nya medlemmar.
 15. Tid och plats nästa årsmöte
 16. Mötets avslutande