Vattenledningar och brunnar

I Solens anläggningsbeslut framgår att samfälligheten omfattar:

  • Ledningar för kallvatten (till den punkt där ledningarna går genom golvet i bottenvåningen i husen) samt för spillvatten, dagvatten, sommarvatten och dränering.
  • Hängrännor, stuprör och fasta stegar på bostadsbyggnaderna.

 

Detta innebär att ledningar för dagvatten och dräneringsrör tillhör samfälligheten Solen. Även dräneringsbrunnen (ej lock) på varje innergård ingår i samfälligheten, eftersom den är en del av dräneringen. Medlemmar får inte hindra dräneringen genom att modifiera brunn eller gömma brunnen under beläggning. Styrelsen måste godkänna alla typer av ombyggnationer där dräneringen/dagvatten kan komma att påverkas.