Riktlinjer för Solvärme

Element, golvvärme och varmvatten

Samfälligheten Solvärme har som uppgift att distribuera varmt vatten till våra element och varmvatten till våra kranar. Samfälligheten ska se till att trycket i ledningarna, flöden och temperaturer ska vara anpassade för att hålla en sund inomhusmiljö med innertemperaturer på minst 20 grader Celsius med medeltemperatur på ca 22 grader. Fluktuationer kan förekomma eftersom vår centralsensor inte alltid hinner styra uppvärmningen vid snabba skiften i yttertemperaturen.

Samfälligheten Solvärme äger och har ansvar för alla varmvattenledningar från värmecentralen för varmvatten (kranvatten) och uppvärmningsvattnet (elementvatten), till den punkt där ledningarna går genom golvet i bottenvåningen på våra radhus och kedjehus. Det innebär att avstängningsventilerna, som ligger under luckan under trappan i radhusen och under diskbänken i kedjehusen, även tillhör samfälligheten.

Fastighetsägaren får inte ändra eller på annat sätt modifiera ledningar, kranar och andra konstruktioner i vattensystemet under golvet utan att först få tillstånd av styrelsen.

Idag levererar "Sollentuna Energi Och Miljö" (SEOM) fjärrvärmevatten till ett antal värmeväxlare som finns i vår värmecentral. Dessa värmeväxlare överför sin värme till vårt cirkulerande "elementvatten", som sedan recirkuleras med en pump i ett slutet system till våra element. Detta vatten kan inte stängas av lokalt i våra hus. Om elementvattnet tillfälligt måste stängas av vid t ex renoveringar eller elementbyte ska alltid styrelsen först kontaktas. Däremot kan fastighetsägaren stänga av kranvattnet för sin egen fastighet om så erfordras. Avstängningsventilerna för både varm och kallvatten finns under inspektionsluckan i golvet i hallen i radhuslängorna (under trappen) och under diskbänken i kedjehusen (endast varmvatten).

Golvvärme och handdukstorkar

Vårt värmesystem är från början dimensionerat för elementuppvärmning (värmeväxlare, recirkulationspump, rördragningar, radiatorinställning etc.). Om fastighetsägaren avser förändra sitt system under golvet måste alltid styrelsen kontaktas innan. Styrelsen behöver ritningar och en beskrivning hur det ser ut under golvet där förändringen planeras.

Ett golvvärmesystem, som fastighetsägare eventuellt planerar att koppla in på fjärrvärmesystemet, måste utrustas med en egen cirkulationspump för att tillgodose cirkulation i ledningarna. Fastighetsägaren måste även isolera golvet under värmegolvet om värmegolvet ska läggas på bottenvåningen för att inte värme ska läcka till betongplattan.

Installation av golvvärme till fjärrvärme ska utföras av kvalificerad/behörig personal som isolerar golvet på ett riktigt sätt, och som installerar golvet med rätt dimensionerad cirkulationspump samt avstängningskranar till elementvattnet. 

OBS! Samfälligheten kommer inte att ha något tekniskt eller ekonomiskt ansvar för eventuella skador som ett golvvärmesystem kan orsaka vid installation/användning i fastigheter.

Styrelsen avråder fastighetsägare att installera handdukstork på fjärrvärme utan egen pump. Av erfarenhet vet vi att flera handdukstorkar inte blir varma eftersom trycket från vår cirkulationspump inte räcker till.

Hur varmt ska vi ha i våra hus?

En grundläggande förutsättning i vår samfällighet är att alla fastigheter ska ha samma temperatur och att värmesystemet är väl injusterat. Vi har valt att installera termostatventiler på elementen som justerats så att de ger ca 22 grader vid maximal inställning under stabila väderleksförhållanden. 

Värdet ligger i överkant, men det betyder inte att den upplevda temperaturen motsvarar förväntningar - det faktiska värdet kan också skilja mellan olika hus. Vanligt är att fukt och vindsytrumme påverkar det faktiska inneklimatet och upplevelsen av detsamma. Efter sommaren kan också kontrastverkan spela in.  

Särskilt på hösten, i början av värmesäsongen, kan det upplevas som att “värmen inte är på” (om man lägger handen på en kall radiator). I själva verket är värmeleveransen igång långt tidigare än man tror men eftersom termostaterna rapporterar 22 grader eller nära inpå så är distributionen till radiatorsystemet inte ens märkbar. 

Den som upplever märkbara undertemperaturer är välkommen att kontakta värmeansvarig för hjälp felsökning.

Normalt riktvärde för projektering och drift är 20 grader +/- 2 grader, för känsliga personer två grader mer. "Normen" 20 +/- 2 grader tillåter tillfälliga avvikelser, med tillfälligt avses några dagar per år, max ca en vecka i följd. Det är i praktiken omöjligt att hålla 22 grader i hela rummet, vid väggar och särskilt fönsterpartier kommer det att vara kallare. 

“Riktvärdena för temperatur inomhus gäller för hela vistelsezonen inomhus som definieras som 1 meter från yttervägg, 6 decimeter från innervägg, en decimeter ovan golv till två meter ovan golv. Utanför vistelsezonen har även yttemperaturen på golv, väggar och innertak betydelse för det termiska klimatet.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/ 

Här kan du läsa mer om våra huvudkranar, fastigheternas avstängningsventiler och elementens radiatorventiler:
Huvudkraner och ventiler