Fördelning av vattenkostnad

Kommunen levererar vatten och fjärrvärme, vilka fördelas via samfälligheternas anläggning. En värmeväxlare i värmecentralen trappar ned fjärrvärmens 120 grader Celcius till en lämplig temperatur för cirkulationsvattnet.

Dricksvatten är allt vatten som levereras från kommunen.

Varmvatten är det dricksvatten som värms i fjärrvärmeväxlaren för förbrukning via varmvattenkranarna.

Kallvatten är skillnaden mellan dricksvatten och varmvatten.

Cirkulationsvatten är det vatten som cirkulerar i vårt värmesystem och för ut värmen från värmecentralen till fastigheterna.

Fjärrvärmen från kommunen är visserligen vattenburen, men detta vatten räknas inte i sammanhanget, bara den värmeenergi som det transporterar.

Vattenkostnader

Eftersom dricksvattnet till värmecentralen levereras via Solen och betalas av denna samfällighet uppstår ett avräkningsbehov avseende kostnaden för vatten avsett för uppvärmning. 

Detta behöver avräknas mellan Solvärme och Solen:
- vattenkostnader (dricksvatten som värms upp och levereras till kedjehusen)
- värmekostnader (kostnader för uppvärmning av hus och varmvatten till kranar)

Kedjehusen

Kedjehusen får eget dricksvatten, har egen vattenmätare och betalar detta var och en för sig direkt till kommunen. Varmvattnet levereras av Solvärmes värmecentral som i sin tur får dricksvattnet genom samfällighetsföreningen Solen. Genom en särskild intern vattenmätare mäts det vatten som ska bli varmvatten. Mätaren avläses omkring varje månadsskifte. Uppgifterna förs in i särskild sammanställning som vid varje års slut läggs till räkenskapshandlingarna för erforderlig avräkning av kostnaderna mellan samfälligheterna.

Radhusen och tomt 50

Alla radhusen får dricksvatten genom samfällighetsföreningen Solen och dess vattenmätare (finns vid värmecentralen, Solängsvägen 118). Solen betalar hela dricksvattenkostnaden (sålunda även det vatten som levereras till värmecentralen för uppvärmning) samt dessutom den fasta kostnaden för varje radhus och kostnaden för mätaren. Varmvattnet levereras på samma sätt som till kedjehusen.

Fördelning av kostnader

Solvärme betalar till Solen förbrukat varmvatten enligt intern vattenmätare.

Solvärme levererar från värmecentralen cirkulationsvatten för uppvärmning av fastigheterna inom Solen och Solvärme och även varmvatten för tappning i kranar till dessa. Den sammanlagda kostnaden för värme betalas av Solvärme och fördelas enligt andelstalen i anläggningsbeslutet.