Introduktion till samfälligheterna

Samfällighetsföreningarna Solen och Solvärme bildades 31 januari 1969. Båda samfälligheterna förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Att vi har två samfälligheter beror på att radhusen och kedjehusen tillsammans delar på fjärrvärmecentral (Solvärme), medan enbart radhusen delar på garage, parkeringsplatser och andra gemensamma ytor och anläggningar (Solen). Det innebär alltså att radhusen ingår i båda samfälligheterna, kedjehusen endast i en samfällighet.

I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig att ta del av information och att följa områdets riktlinjer och regler. Ansvaret innefattar också att delta i gemensamma aktiviteter såsom årsmöten och städdagar.

Vi ber alla nyinflyttade att förmedla sina kontaktuppgifter (e-postadress och mobilnummer) till styrelsen, så att vi kan förse er med relevant information.

Nedan sammanfattas viktig information med länkar för vidare läsning. 

Stadgar och anläggningsbeslut

Stadgar och anläggningsbeslut är de dokument som styr våra samfälligheters verksamhet. Våra stadgar och anläggningsbeslut finns upplagda under Boendeinformation.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna till Solen och Solvärme betalas in kvartalsvis för innevarande kvartal. Inbetalning sker via faktura som skickas till anmäld e-postadress. Mer information om medlemsavgifter finns på sidorna Kvartalsavgifter Solen och Kvartalsavgifter Solvärme.

Styrelse och styrelseprotokoll

Solens och Solvärmes styrelse väljs in på samfälligheternas årsstämma. Styrelsernas huvuduppgift är att förvalta samfälligheternas anläggningar och tillgångar.

Presentation av Solens och Solvärmes styrelse, samt kontaktuppgifter, finns under Kontakt. Styrelsen lägger under Protokoll löpande upp protokollen från styrelsemöten som hålls under året. Ett mejl skickas ut för att informera om när ett nytt styrelseprotokoll är tillgängligt.

Årsstämma

En gång om året har samfälligheterna var sin årsstämma (genomförs som regel samma datum). Kallelse till stämmorna skickas ut via e-post och annonseras på hemsidan, senast tre veckor innan mötet hålls.

Senast tre veckor innan årsstämman har alla medlemmar möjlighet att lämna in väl förberedda förslag (motioner) inom ramen för samfälligheterna.

På årsstämman utses två styrelser, en för samfällighetsföreningen Solvärme (fyra ledamöter och fyra suppleanter) och en för samfällighetsföreningen Solen (tre ledamöter och tre suppleanter). Även två revisorer och en revisorssuppleant i respektive samfällighet väljs in.

Samfällighetsföreningens medlemmar fattar också vid stämman beslut om budget för året. Ett budgetförslag läggs fram av styrelsen.

Protokollen från stämmorna finns tillgängliga under Protokoll. Ett mejl skickas ut när ett nytt årsstämmoprotokoll är tillgängligt.

Trivsel och riktlinjer

Under Boendeinformation presenterar vi trivselregler och riktlinjer för samfälligheterna. Här hittar du bland annat information om element, golvvärme och varmvatten och kabel-TV (Solvärme). Här kan du också läsa om garage och parkering, bokning av släpvagn, källsortering, trädgårdsavfall och sommarvatten (Solen). Vi har även en hobbylokal som medlemmar i både Solen och Solvärme får nyttja. I Hobbylokalen finns en hjärtstartare placerad om olyckan skulle vara framme.

Nycklar

Alla hushåll ansvarar för nycklar som tillhör samfälligheterna - en nyckel till bilgarageplats samt en nyckel till hobbylokalen. Nycklarna är personliga och ska överlämnas till ny ägare i samband med ägarbyte.

Kontakta styrelsen omedelbart om någon av nycklarna försvinner.

Skötsel av den egna fastigheten

Yttre målningsunderhåll utförs om möjligt så snart det behövs och då med rekommenderade färger ”Solängsbrunt” alternativt ”Solängssvart” och ”Solängsvitt”. Norrorts Färg och Tapetlager har ”Solängsbrunt” med färgkoden 734.

Vatten- och värmeledningar under golvnivå hör till samfälligheten. Inför renoveringsarbeten som berör dessa ledningar ska styrelsen alltid kontaktas.

Din delaktighet behövs!

Samfälligheterna är beroende av att medlemmarna hjälps åt med de gemensamma uppgifterna. Att vara med i styrelsen några år är dessutom trevligt och ger en god inblick i skötseln av området där vi alla bor. Du får gärna närvara vid ett styrelsemöte för att få en uppfattning om vad styrelsen för närvarande arbetar med eller bara för att se vad arbetet innebär eller för att komma med synpunkter. Mötena brukar ta ungefär en timme vardera och annonseras i föregående styrelseprotokoll. Det egentliga arbetet utförs mellan mötena.

Årsstämman är det viktigaste tillfället att göra sin röst hörd, och är dessutom ett tillfälle att träffa övriga fastighetsägare. Stämman beslutar bland annat om kvartalsavgifterna. Om du inte kan närvara själv har du möjlighet att lämna in en fullmakt för någon annan att föra din talan. Fullmaktsblanketten delas ut i samband med kallelsen.

Samfällighet Solen anordnar under våren en städdag för att göra fint på gemensamma ytor och utrymmen. I samband med städdagen brukar vi grilla korv och fika tillsammans. Information om städdagen läggs upp under Aktuellt. Vi skickar också ut ett mej för att informera om städdagen.

Kommunal lekpark, fotbollsplan och badplats

Lekparken som ligger vid grusplanen tillhör inte samfälligheten utan är en kommunal lekplats. Vid eventuella fel eller brister i lekparken vänder man sig till kommunen. Samfälligheten har ställt ut en låda med plastleksaker till låns för alla barn.

Grusplanen som ligger intill området förvaltas också kommunen. Det finns också en allmän badplats (strandbad) vid Norrviken, några hundra meter in i skogen.

Åtgärder vid ägarbyte

Fastighetsägaren är genom anläggningsbeslutet bunden till samfälligheterna. Samfälligheten behöver därför veta vem som äger fastigheten och hur ägarförhållandena ser ut. Om du säljer din bostad är det viktigt för styrelsen att få kännedom om det. Förmedla namnet på den nye ägaren och planerat datum för överlåtelsen.

Samfällighetsavgiften ska regleras mellan säljare och köpare. Tänk på att kvartalsavgiften betalas sista vardagen i andra kvartalsmånaden (februari, maj, augusti respektive november) och avser hela kvartalet.

Informera nya ägaren om hur det är att bo i vår samfällighet och lämna över alla nycklar som tillhör samfälligheterna (nycklar till garage och hobbylokal).

Att bo i en samfällighet (mer information)

Att bo i en samfällighet (villaagarna.se)