Garage och garageplatser

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen Solen. Innehållet i garagen ägs och försäkras av fastighetsägaren.

Regler för garagen

  • Garagen skall ALLTID hållas låsta
  • Garagen får inte ändras (in- eller utvändigt) utan styrelsens medgivande
  • Endast motorvärmare, eller annan värmande utrustning, med maxeffekt 1200 watt samt lämplig timer får anslutas till eluttagen
  • Garagen får inte hyras ut av fastighetsägaren då det är samfällighetens egendom

Vad får finnas i garagen (ur brand och försäkringsskäl)

  • Ett fordon
  • Sommardäck/vinterdäck
  • Produkter för underhåll

Observera att endast mindre mängder brandfarlig vätska, högst 5 liter, får förvaras i garaget, förutsatt att vätskan är förvarad i fast förankrat plåtskåp eller i låst bil (dvs oåtkomligt för obehörig).

Försäkring och brand

Det är ägaren av garagen, dvs föreningen, som uppställer de regler som gäller för garagens nyttjande (vad som får förvaras i garage och vad dessa skall nyttjas till).

Skulle det uppstå en brand i garage och det visar sig att branden uppkommit/förvärrats på grund av att materiel förvarats i garaget på ett sätt som strider mot försäkringsvillkoren, kan detta medföra att försäkringsersättningen helt uteblir. Det får då konsekvenser för föreningen, men kanske ännu mer långtgående konsekvenser för den medlem i föreningen som förvarat det brandfarliga materialet i sitt garage, och som därmed orsakat brand eller underlättat brandens förlopp.

Om inte föreningens försäkring gäller, och inte heller den enskilde garageinnehavarens försäkring täcker skadan, lär skadeståndskraven som ställs mot (den vårdslöse) garageinnehavaren kunna bli mycket svåra att hantera inom ramen för dennes privatekonomi.

Samma sak gäller om trycksatta tuber (som svetstuber) utan tillåtelse förvaras i garage och dessa exploderar och orsakar person- och/eller sakskada.