Solvärmes samfällighetsavgift

Medlemmarna är enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter skyldiga att svara för sin andel av samfällighetens kostnader.

Andelarna är fördelade enligt:

 • 1,5733 % för de 49 radhusen, avgift 5 315 kr/kvartal
 • 1,835 % för 11 av kedjehusen,  avgift  6 180 kr/kvartal
 • 2,1001 % för Solängsvägen 41, avgift 7 074 kr/kvartal
 • 2,1881 % för Solängsvägen 43, avgift 7 391 kr/kvartal

Samfälligheten Solvärme tillämpar s k kvartalsvis uppbörd. Det innebär att betalning ska ske senast sista vardagen i andra kvartalsmånaden (februari, maj, augusti respektive november). Observera att betalningen avser hela innevarande kvartalet (exempelvis betalningen sista februari avser månaderna januari, februari och mars).  

Samfällighetsavgiften fastställs på årsstämman och betalas kvartalsvis via fakturor som skickas till alla hushåll (ändrade rutiner fr o m 2021). Avgiften täcker bl a följande kostnadsposter:

 • Fjärrvärme/elnät/elhandel
 • Varmvattenförbrukning
 • Service och underhåll av fjärrvärmecentral och hobbylokal
 • Hjärtstartaren i hobbylokalen
 • Kabel-TV via stadsnätet
 • Bank, försäkring, bokföring och bokslut
 • Arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer
  Ordinarie ledamöter: 6 000 kr/år
  Kassör: 12 000 kr/år
  Suppleanter: 3 500 kr/år
  Revisorer: 1 750 kr/år
 • Andel i fonderade medel för framtida underhåll