Medlemmarna är enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter skyldiga att svara för sin andel av samfällighetens kostnader.

Varje andel är 1:49 (fördelat på de 48 radhusen, samt bostaden i samma byggnad som fjärrvärmecentralen) och avgiften är 4 300 kr/kvartal (fr o m tredje kvartalet 2021 och tillsvidare).

Samfälligheten Solen tillämpar s k kvartalsvis uppbörd. Det innebär att betalning ska ske senast sista vardagen i andra kvartalsmånaden (februari, maj, augusti respektive november). Observera att betalningen avser hela innevarande kvartalet (exempelvis betalningen sista februari avser månaderna januari, februari och mars).

Samfällighetsavgiften fastställs på årsstämman och betalas kvartalsvis via fakturor som skickas till alla hushåll (ändrade rutiner fr o m 2021). Avgiften täcker bl a följande kostnadsposter:

 • Kallvattenförbrukning
 • Elnät/elhandel
 • Garage- och parkeringsplatser (inkl försäkring på garaget)
 • Snöröjning/sandning/sopning/gräsklippning av gemensamma ytor
 • Rengöring av sopkärl och hängrännor
 • Skötsel och underhåll av gemensamma utrymmen, fasader och ytor
 • Containrar för trädgårdsavfall
 • Belysning i gränder, vid garage och parkeringsplatser
 • Bankadministration, banklån, försäkring, bokföring och bokslut
 • Arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer
  Ordinarie ledamöter: 6 000 kr/år
  Kassör: 12 000 kr/år
  Suppleanter: 3 500 kr/år
  Revisorer: 1 750 kr/år
 • Andel i fonderade medel för framtida underhåll