Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslutet är det dokument som styr våra samfällighetsföreningars verksamhet. Ändring av anläggningsbeslut kan ske genom ny förrättning som utförs och godkänns av Lantmäteriet.

Anläggningsbeslut är dokument som sätter ramarna för en samfällighetsförenings verksamhet. Dokumenten ska innehålla en detaljerad beskrivning av vad som ingår i samfällighetens ansvar.

Ändring av ett anläggningsbeslut kan endast ske genom ny förrättning som måste godkännas av Lantmäteriet (sker efter ansökan om omprövning). Det är kostsamt att ansöka om ny förrättning (minst 25 000 kr), slutpriset kan dessutom bli betydligt högre om det rör sig om större anläggningar och många delägarfastigheter.

Som alternativ till ny förrättning kan till exempel andelstal ändras genom en överenskommelse mellan föreningen och fastighetsägarna. Överenskommelsen måste då först godkänns av Lantmäteriet.

Ta del av Solen/Solvärmes anläggningsbeslut genom att klicka på länkarna nedan.

Observera att vaktmästarbostaden, som anges i anläggningsprotokoll, har avstyckats och numera ingår som fastighet i Solen/Solvärme. Uppgifterna om vaktmästarbostaden gäller därmed inte längre.

20160601083351433 Lantmäteriakt Solvärme

20160601083437975 Lantmäteriakt Solen

Avstyckning av vaktmästarbostaden Beskrivning BE2

Stadgar anläggningsbeslut mm Solvärme och Solen

 

Ritningar och översiktskartor

I stort sett alla de ritningar, som identifierats i vår digra "ritningsbunt", har skannats av firman Akritektkopia under hösten 2017. Samtliga ritningar är mer än 50 år gamla, vilket betyder att renoveringar, ombyggnader och nybyggnationer som gjorts under åren inte finns med på ritningarna.

Observera att numreringen på radhusen på ritningarna inte överensstämmer med adressnumreringen på Solängsvägen. Däremot har vi infört den korrekta Solängsadressen i beskrivningen samt noterat det på en del av ritningarna. Beteckningen Sxx i dokumenten nedan betyder således Solängsvägen xx.

Översiktkarta (2018), Samfälligheten, Solen 50

Förteckning garage och parkering, Solen