Samfällighetsföreningen Källvattnet Östra

Välkommen till Samfällighetsföreningen Källvattnet Östra!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Samfällighet Källvattnet Östra består av 94 fastigheter i form av 88 radhustyper och 6 fristående villor. Källvattnet Östra har sitt ursprung sedan tidigat 1980-tal och ligger i Ramlösa på Kummelgatan. 

Ramlösa stammar enligt de mest vedertagna tolkningarna från järnåldern och är bildat av förledet "ramm", med betydelsen fuktig äng eller våtmark, och efterledet "-lösa", med betydelsen sluttning, äng eller glänta. Av namnet kan man dra slutsatsen att marken troligen hade karaktären av ett bäckkärr, vilket senare troligen torkade ut och skapade möjlighet för bete och ängsmark.

Bebyggelsen Ramlösa ligger utbredd kring Ramlösa hälsobrunns område, vilket ligger i anknytning till Ramlösadalen. I brunnsparken ligger ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav flera är skyddade som byggnadsminne.

Utanför det äldre villaområdet har det under 1960-, 1970- och 1980-talen tillkommit nyare bebyggelse bestående av både villor och radhus och i söder finns kvarteren Källvattnet och Fontänen.