Byggplaner för Backtimjegränd

För kännedom se bifogad länk:

https://vaxer.stockholm.se/projekt/lagenheter-vid-backtimjegrand/

Projektfakta

Förslag att bygga 50 lägenheter

Förslag till detaljplan för att bygga 50 nya lägenheter i varierande storlekar på fastigheten Backtimjan 1 och del av Hässelby Villastad 14:35 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Huset får 4+1 våningsplan med intilliggande markparkering. Förgårdsmark skapas längs både Backtimjegränd och Rädisevägen. Husets och förgårdsmarkens utformning och husets möte med gatan ska utredas vidare.

Mer blandad bebyggelse

Planen skapar möjlighet för nya lägenheter i ett område som domineras av låga radhus. Den nya byggnaden bidrar därmed till att komplettera radhusområdet med en mer blandad bebyggelse.

Planförslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och med goda boendemiljöer.

Preliminär tidplan

  • Start -PM i samhällsbyggnadsnämnden 21 december 2017
  • Samråd Q2 2018
  • Granskning Q4 2018
  • Antagande i SBN Q1 2019

Aktörer och ägare

Stockholms Kommun äger marken. Byggherre är AB Borätt som fått markanvisning 2016-02-02.