Sållet och Tröskans Samfällighetsförening

Välkommen till Sållet och Tröskans Samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Ordningsregler för samfälligheten sållet tröskan:

 • Parkering inom området är förbjudet.
 • Var och en skall halkbekämpa på gatan framför sin fastighet vid halka.
 • Området är bilfritt och motorfordonsförbud! Endast bilar som tillhör fastighetens ägare är tillåtna, att enligt uppsatta skyltar med stor försiktighet, köra in i området. Där gäller i och urlastning av tyngre eller skrymmande material. Fordon över 2 ton kräver tillstånd från styrelsen.
 • Tvättning av bilar är inte tillåtet i området enligt Åmåls Kommuns föreskrifter.
 • Snöröjning sker med gemensamt upphandlat snöröjare när snödjupet överstiger 10 cm. I övriga fall åligger det den enskilde fastighetsägaren att röja framför sin fastighet samt garage och garageplats.
 • Garagen får inte användas till annat än uppställning av bil eller annat fordon. DVS inte användas som förråd för annat än biltillbehör.
 • Garage får inte uthyras eller nyttjas i andra hand.
 • Taxibilar är inte tillåtna att köra in i området förutom när sjuk eller färdtjänst skall utföras.
 • Garagedörrar skall hållas låsta dag som natt.
 • Enligt städlista för området skall fastighetsägaren utföra gräsklippning  sommartid och snöröjning framför sopkärl vintertid och lite allmän städning och rensning av rabatter på utsatta tider på städlistan. Städområde lika med tillhörande garageområde samt närmaste lekplats.
 • Städdagar: Städdagar (2 per år) utgöres av perioden då datum utfärdats av styrelsen samt veckan före och efter det utsatta datumet. Datum för städdag meddelas medlemmarna  minst 2 veckor innan städdagen.

  Varje medlem kan frivilligt genom eget arbete, som anvisas av städledaren  på det aktuella städ området, utföra arbete motsvarande en avräknad summa av 150 kr / timme eller summa som fastställes på årsmöte varje år. 3 timmars arbete räknas som avdrag med hel städavgift 500 kr. Städa område kan vara uppgifter inom hela samfällighetens området.

  Arbetsuppgift tilldelas av ansvarig städledare. Om medlem utför annat arbete som medför personliga kostnader så avgör styrelsen hur stor summa som skall återbetalas.

  Deltagande på städdag räknas som avdrag med hel städavgift som fastställes på årsmöte varje år.