Rotholmvikens Samfällighetsförening

Välkommen till vår hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Lite om vår historia

Rotholmvikens samfällighetsförening bildades 1975-11-07. 

Det av föreningen ägda området består av tre fastigheter. Utsund 1:23 utgörs i stort av de områden som kringsluter våra tomtfastigheter samt en del vid strandkanten. Vår bollplan ligger också inom denna fastighet. Utsund 1:104 utgörs till största delen av badplatsen och Utsund 1:105 utgörs av bilparkering, sjösättningsramp samt ett trädområde öster om rampen.

Utsund 1:23 är den stamfastighet som våra tomter styckats ur. Från början fanns det planer på att stycka ut drygt 100 fastigheter men det begränsades till 76 st. Tack vare denna begränsning så har vi fått stora grönområden mellan våra fastigheter.

Utsund 1:23 ägdes fram till 1999 av Stockholm Saltsjön AB och föreningen hade ansvaret för förvaltningen. 1999 så köpte föreningen loss marken då Stockholm Saltsjön AB erbjöd oss detta. Ett syfte med köpet var att förhindra att någon annan ny ägare skulle köpa marken för att i framtiden få till stånd en förändring i detaljplanen så att fler tomter kan styckas upp eller att skog kan fällas.

Till fastigheten hör också ett vattenområde.

Som fastighetsägare i Rotholma fritidsområde är du automatiskt medlem i Rotholma samfällighetsförening. Därmed är du gemensamhetsägare till områdets grönområden, vägar, hamn och badplats samt färskvattenanläggning. Du är även med och bidrar till den fina gemenskapen och goda grannsämjan genom att efter bästa förmåga delta i de underhållsaktiviteter som krävs och som styrelsen kallar till för att hålla anläggningarna i bästa skick.

Du hittar våra stadgar och andra dokument under fliken dokument.

imagedz6s.png

Styrelsen 2019

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst 3 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma som hålls i juni varje år för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Styrelsen består för närvarande av följande medlemmar:

Ordförande: Lena Englund Råvikskroken 10
Kassör: Thomas Schagerström Rotholmahöjden 24
Sekreterare: Ann Lindkvist Råvikskroken 17
Ledamot: Jan Andér Sjösätersvägen 4
Suppleant: Petter Fernholm Råvikskroken 4
Suppleant: Åke Augustsson Rotholmahöjden 1

Mailadress till styrelsen: rotholmaviken@gmail.com

 

Vatten och hamnansvariga

Utöver styrelsen så har föreningen utsett följande personer att ansvara för vår gemensamma vattenanläggning och båthamn:

Vattumän: Bo Granström Råkärrsvägen 16
  Åke Augustsson Rotholmahöjden 1
Hamnansvarig: Jan Andér Sjösätersvägen 4

Medlemsavgift

Medlemsavgiften ska täcka föreningens kostnader som i huvudsak utgörs av:

 • Vägunderhåll och vägavgifter till Bredsund-­-Rotholma vägsamfällighet
 • Skötsel av grönområden
 • Underhåll av och el till pumpanläggningen
 • Underhåll av hamn och badplats
 • Försäkring för samfälligheten

Vid årsmötet 2019 beslöts att medlemsavgiften för detta år ska vara 5 000 kr per fastighet.

 

Avgifter för båtplats

En standardplats om 2 m bredd är kostnadsfri. Därefter kostar varje påbörjad 0,5 m 125 kr per år.

Det innebär t.ex. att en plats som är 2,45 m bred kostar 125 kr per år och en plats som är
2,85 m bred kostar 250 kr per år.

 

Betalning av avgifter

Föreningens kassör skickar i slutet av juni ut faktura på medlemsavgift och båtplats (i förekommande fall) till alla medlemmar. Föreningen har Plusgirokonto 94 05 89-­‐5. Glöm inte att tala om vilket fakturanr och fastighetsbeteckning som din betalning avser.

För att minska på brev och portokostnader så skickar vi helst ut fakturan via e-­‐mail. Meddela därför gärna styrelsen din e-­‐mailadress om du har en sådan.

 

Trivselregler

Reglerna finns för att vistelsen i vårt område ska bli så trevlig som möjligt för oss alla.

 • Vi håller fartgränsen 30 km/h inom området.
 • Vi hushållar med föreningens vatten, vilket innebär att vi inte vattnar våra gräsmattor med vattenslang, vattenspridare eller liknande.
 • Hundägare visar respekt mot andra medlemmar och besökare genom att ha sina hundar kopplade när det behövs. Vi plockar såklart upp efter våra fyrbenta vänner.
 • Cyklar och fyrhjulingar parkeras på parkeringsplatsen och inte ute på piren.
 • Vi hjälps åt med att hålla stranden och vår mysiga pir ren och fin. Badleksakerna läggs upp på stranden så att de inte blåser iväg. Grillen används av oss alla, så lämna den som du vill finna den och ta med ert skräp hem från piren.

 

Anslagstavlan

Vi har en anslagstavla vid brevlådorna där meddelanden till medlemmarna sätts upp. Det kan vara protokoll från årsmötet eller anslag om när vi har städdag eller midsommarfirande. Här kan du också sätta upp anslag om det är något du vill meddela de övriga i föreningen.

Håll uppsikt på tavlan så att du inte missar något viktigt!

 

Vattenanläggning

Vi har en gemensam pumpanläggning som ligger på Skillnadsvägen, på vägen som går in mellan nr 7 och 9. Alla fastigheter har vatten från denna framdraget till tomtgräns. De flesta har sommarvatten men en del fastigheter har vatten även på vintern. I hörnet på pumphuset finns ett tappställe om du behöver hämta vatten på vintern.

Sommarvatten sätts normalt på i april och stängs av i oktober.

 

Vägar

Vi har underhållsansvar för våra vägar inom området. På sommaren ska vägarna hyvlas och grusas och på vintern ska de snöröjas. Vi har en hastighetsbegränsning på 30 km/h inom området, dels för att skona vägarna men också både för att vara försiktiga med varandra och inte riva upp för mycket damm när vägarna är torra.

Skötseln av vägarna är utlagt på entreprenad.

Vi är också alla medlemmar i Bredsund-­‐Rotholma vägsamfällighet. Denna samfällighet tar hand om vägarna utanför vårt område.

 

Hamnen

Vi har en gemensam båtbrygga med Y-­‐bommar på de flesta båtplatserna. Det finns en båtplats till samtliga fastigheter. Standardbredd på båtplats är 2 meter men det finns några bredare platser också.

Vi har en egen sjösättningsramp där du kan lägga i eller ta upp båten med trailer. Där finns också en servicebrygga där du kan lägga till för kortare servicearbeten på båten.

Har du frågor om båtplats eller hamnområdet så kontaktar du hamnansvarig.

 

Midsommarfirande

På midsommarafton träffas de som vill på fotbollsplanen för gemensamt traditionsenligt firande med dans runt stången, lekar och lotterier. Ansvar för arrangemanget roterar mellan vägarna i området.

 

Städdagar

Vi har två gemensamma städdagar under året, normalt en lördag i början på juni och en lördag i början på oktober. På städdagen ska följande göras beroende på om det är vår eller höst:

 • Lägga i eller ta upp gången till badbryggan.
 • Inventera skador eller slitage på bad eller båtbryggan som skall åtgärdas under vinter/vår.
 • Rensa badstranden och elda upp gammal vass.
 • Ställa ut eller ta in utemöblerna i boden. Olja dessa vid behov.
 • Lägga i/ta upp landgången på servicebryggan.
 • Sly och gräsröjning vid infarten till Blackmossevägen samt runt brevlådor och infostället.
 • Slå gräs och sly på gångstigarna.
 • Fylla sandlådorna med sand.
 • Inventera/reparera bodar och pumphus.
 • Se över stenpiren.
 • Se över gångbroar.
 • Klippning och krattning av fotbollsplan.

Städdagen är ett utmärkt tillfälle att heja på grannarna och ha trevligt. Det är inte så betungande, vi träffas vid kl 10 och avslutar ca kl 13 med korvgrillning på piren.

På vårstäddagen brukar vi ha årsmötet i Herräng Folket Hus samma eftermiddag.

 

Eldning inom området

I samband med planering och genomförande av skötsel och underhåll skall man beakta att
eldningsförbud gäller för tiden 1 april – 30 september inom detaljplanelagt område. Alla fastigheter såväl privatägda som föreningsägda ligger inom detaljplanelagt område.