Bakgrund

Trivselreglerna är utformade för att skapa en positiv stämning i området och för att bibehålla attraktiviteten av att bo här. För detta har vi ett gemensamt ansvar.

Samfälligheten bildades 1984 och ett antal regler har sedan dess funnits som fallit i glömska efter hand som husen bytt ägare.

Vid årets stämma beslutades att förnya dem och utveckla dem.

Egna tomten

Innan permanenta arrangemang byggs på tomten - tala gärna med grannarna och fråga styrelsen. Styrelsen har sedan samfällighetens start strävat efter en ’parkmiljö’ och en enhetlighet så att området smälter in på Fridhem. Vi vill undvika att det får karaktären av koloniområde. Vi hoppas alla håller med om detta.

På bifogad karta kan gränsen för den egna fastigheten utläsas.

Gräsklippning

För den allmänna trevnaden har vi enats om klippning med motorgräsklippare:

  • Fredagar och lördagar inte efter kl 18.
  • Inte på söndagar

Trädgårdstunnorna - som töms varannan vecka - får enligt RagnSells bara innehålla trädgårdsavfall.

Om eget trädgårdsavfall ej får plats i tunnorna skall det förvaras på egna tomten tills tunnorna tömts. Säckar får ej förvaras vid tunnorna!

Trädgårdsredskap

Gräsklippare finns i klippskjulet. Starta klipparen genom att hålla in det övre handtaget och dra i snöret. Choka först med två tryckningar på ’gummiblåsan’ framtill på klipparen.

I skjulet finns även häcksax och skottkärra.

Varje hus har fått en nyckel till klippskjulet.

Parkeringsplatsen vid Rosenholms allé

Den kallas för besöksparkering och syftet framgår härav. För närvarande är det bra ordning men det har funnits tider då en familj regelmässigt haft två bilar där varje dag – bör undvikas…

Tänk på att parkera så att det går att komma in och ur garagen!

Cykling och bilkörning inom området

Ett antal tillbud mellan cyklister och fotgängare har inträffat varför vi enats om att cykling på området bör undvikas. Detta gäller vuxna – för barn är det enda säkra miljön i området!

Bilkörning är endast tillåtet på parkeringsplatserna. Annan bilkörning är endast tillåten i samband med in- och utflyttning och byggarbeten.

Fasader

Utvändiga paneler och fönstersmygar är från början målade med Nordsjö Trävärn som ersatts med Nordsjö Tinova lasyr Brunsvart nr 517.

Skall fasaderna målas om bör nämnda färg användas dels för enhetlighetens skull dels då annan färg kan skada fasaden.

Att hålla området i representabelt skick

Genom att alla ställer upp på höst- och vårräfsningarna slipper vi köpa dessa arbeten. Hjälp gärna till att plocka upp skräp och hålla området fint. Det gäller även grenar på gräsmattorna på gångar och parkerings-platser. Hjälps vi alla åt kan vi hålla ner kostnaderna – dvs våra ’hyror’.

Vid några tillfällen har irritation uppstått pga tvätt på torkvindor i trädgården. Tvätthängning innanför muren rekommenderas.

Hundar får ej rastas på samfällighetens gräsmattor.

Grannsamverkan

Vi har haft inbrott i ett hus och i garage där cyklar och kläder har stulits.

Vi har ju lätt att ordna grannsamverkan vilket är effektivt enligt alla rön. Informera därför grannarna när ni åker bort så vi kan hålla uppsikt.

Tänk på att tänd belysning vid entré och uteplats, lampor med timer, klippta gräsmattor/skottade gångar och icke tomma sopkärl etc ger signaler om att någon är hemma.

Malmö maj 2012

Styrelsen