Information till nyinflyttade

Information till nya ägare

Samfälligheten

Samfälligheten består av fastigheterna Rosenholm 11 – 22 samt den gemensamma Rosenholm 23 (garage och grönytor). Varje fastighet äger 1/12 av denna. Detta glömmer mäklarna ofta att ta med i kontrakten.

Gemensamma utgifter

Vi har vissa gemensamma utgifter som kvartalsvis debiteras med en fast avgift av vår kassör.

  • Vatten

Samfälligheten har en gemensam vattenmätare för de 12 fastigheterna. Varje fastighet läser av sin egen mätare efter anmodan av kassören som sedan debiterar förbrukningen.

  • El för utvändig belysning och el-uttag i garage
  • KabelTV

Vi har avtal med ComHem som utrustat husen med ’tre hål i väggen’ (Tv, bredband och telefoni).

Standardutbudet av analoga tv-kanaler ingår i kvartalsavgiften.

  • Skötsel av gemensamma grönytor

Det finns några träd på samfälligheten. Platanen är mer än 100 år och kräver regelbundna översyner för att försäkringen skall gälla i händelse av att t ex grenar ramlar ner i en storm.

Ett företag sköter gräsklippningen, ogräsrensning av trottoarer och snöskottning på entreprenad åt oss.

  • Garage och asfaltytor

Vi bygger upp en budgetreserv för underhåll av dessa samt för nedtagning av träden då det blir aktuellt etc.

  • Övriga utgifter

Underhållskostnader för gemensamma anläggningar, försäkring, årsstämma etc.

Debiteringslängd för gemensamma utgifter

Fördelning sker med en aktuell förteckningen över lagfarna ägare som underlag.

Gemensamma aktiviteter

Höst- och vårräfsning genomförs efter att kallelser lagts i brevlådorna.

Hösträfsning - då höstlöven fallit i mitten av november samlas vi och samlar ihop löven från våra träd och buskar och lägger i en beställd container. Ett bra tillfälle att bekanta sig med de övriga i föreningen.

Ansvars/arbetsfördelning

En ritning med fördelning av lite trädgårdsarbeten syftar till att var och en ska veta var man ska ’hugga i’ för att hålla nere de gemensamma utgifterna.

Husen är grundlagda på platta på mark som ovanifrån består av:

  • 70 mm stålglättad armerad betong
  • 70 mm cellplast sk grundskiva
  • 150 mm dränerande och kapillärbrytande skikt (makadam)

Tänk på: Omgivande mark bör luta från byggnaden.