En samfällighet är en form av gemensamt ägande som regleras i lag och som 
bekräftats genom ett beslut av lantmäteriet.
Det är fastigheterna som är medlemmar. Som ägare eller köpare av en fastighet
blir man därför medlem i samfälligheten automatiskt.
Det ger oss rättigheter och skyldigheter.
Samfälligheten styrs av lag och stadgar. Stadarna finns under Om oss.
Som medlem är du och din familj skyldig att hålla dig informerad om vad som händer
och vilka regler som gäller i samfälligheten. 

I samfälligheten finns det Trivsel och policyregler som beslutats vid årstämma.
Dessa regler utgår från att vi ska värna om och respektera naturen och varandra,
samt bidra tll trivsel och trygghet genom att visa hänsyn och tolerans.
se Trivsel och policydokument under flik Om oss.

För att vi ska kunna kommunicera med varandra
och få ut snabb information använder vi oss av WhatsApp.
Hur man gör finns på anslagstavlan samt i Trivseldokumentet.

Östra laxsjöns samfällighet består av 77 stycken medlemmar.

Flera är åretruntboende men för de flesta är det ett fritidsboende.