Hygienhusen

Toalettindelning

Stuga 1–12 Toalett nr 1 (norra)

Stuga 13–24 Toalett nr 2 (norra)

Stuga 25–36 Toalett nr 3 (norra)

Stuga 37–48 Toalett nr 4 (södra)

Stuga 49–60 Toalett nr 5 (södra)

Handikapptoaletten Toalett nr 6 (södra) kan användas av alla

 • I varje hygienhus finns ett separat rum för latrintömning
 • Varje husgrupp ansvarar för sin toalett och kommer överens om skötseln.
 • Under vintertid hålls ett begränsat antal toaletter öppna inkl. handikapptoaletten i södra huset där det också finns en dusch.
 • OBS! Rör inga inställningar på element och fläktar i hygienhusen. Glöm inte att stänga fönster och dörrar (hålls alltid låsta) samt att släcka ljuset.

Latrintankarna

 • När latrintanken är full lyser en rödlampa. På norra hygienhuset sitter lampan ovanför elskåpet uppe till höger på norra husgaveln. På södra hygienhuset sitter lampan ovanför elskåpet på östra gaveln. Om du ser en röd lampa lysa, ring till någon i styrelsen som beställer en extra tömning.
 • Observera att tankarna endast är kopplade till toaletterna. Det går bra att duscha och tvätta sig även om tanken är full.
 • Om toaletten rinner måste du anmäla det till styrelsen via e-mail eller telefon. Varje tank rymmer 12 kbm och det är onödigt att betala pengar för att forsla bort onödigt vatten

Dricksvatten

 • Det är inte tillåtit att dra in vatten i husen enligt områdets byggnadsplan, upprättad
 • 1987-02-12
 • Sommarvatten är tillgängligt från vattenposten vid tomtgränserna under den tid då det inte är risk för frost – normalt mellan sista helgen i april och första helgen i oktober.
 • Vatten finns vintertid att hämta i städskrubben i respektive hygienhus samt vid pumphuset.
 • Vattenprover tas årligen enligt gällande regler från Livsmedelsverket.

Avlopp

 • Det finns tillstånd från Haninge kommuns Miljö- och hälsoskyddsnämnd, upprättat 1991-08-20, att på egen tomt anordna en enkel filterbrunn (enkel stenkista). Dessa brunnar kan användas för disk- och tvättvatten.
 • Avloppsledning/slang får ej anslutas till filterbrunnen.
 • Filterbrunnen får inte heller anslutas till dräneringsledning

Sophantering

Hushållssopor

 • Hämtas varannan vecka året runt på södra parkeringen. Observera att endast hushållssopor får läggas i tunnorna.
 • Vi har ingen källsortering inom området då vi anses vara för få hushåll. Tidningar, småbatterier, och förpackningar av glas, hårdplast och metall måste därför lämnas till närmaste återvinningsstation, exempelvis vid Tungelsta station

Grovsopor och miljöfarligt avfall

 • Kylskåp, elektronik, målarfärgsrester och bildäck räknas som miljöfarligt avfall. Dessa och andra grovsopor ska lämnas in till närmaste återvinningscentral. Det finns t.ex. i Jordbro, Sorunda och Nynäshamn.
 • Har ni den här typen av avfall, prata med grannarna om samkörning.
 • För att lämna avfall på SRV:s återvinningscentraler behöver man ett passerkort. Kortet kan beställas via SRV:s hemsida.

Trädgårdsavfall

 • Föreningen strävar efter att medlemmarna komposterar sitt växtavfall på den egna tomten
 • Trädgårdsavfall som inte komposteras måste transporteras bort till återvinningscentral. Men fråga gärna dina grannar om de behöver ved till sina braskaminer.

Motorfordonstrafik

 • Enligt Byggplanen för området får våra interna vägar endast undantagsvis trafikeras med bil.
 • Dagtid är endast lastning och lossning av varor tillåten med undantag för fordon med handikapptillstånd
 • Fordonstrafik är inte tillåten inom området efter kl. 20.00
 • Observera att tillåten hastighet är max 20 km/tim
 • Observera att tillåten max vikt är 3,5 ton
 • Biltvätt och spolning av bil samt oljebyte är inte tillåtet i området enligt miljölagen.
 • Parkering sker enbart på parkeringsplats.
 • Långtidsparkering är endast tillåten under vinterperioden för fordon tillhörande medlemmar.

Vägbommen

 • Bommen hålls öppen sommarperioden mellan vårstäddag och höststäddag.
 • Bommen hålls stängd vinterperioden mellan höststäddag och vårstäddag.
 • Hänglåset på bommen är räddningsverkets för att möjliggöra att utryckningsfordon såsom ambulans och brandbilar kan öppna.
 • För att försvåra för otillbörlig trafik i området under vintertid ska vägbommen ovillkorligen vara låst. Väntar du på besök under denna period, sätt en lapp på bommen med dina kontaktuppgifter så att du kan komma och låsa upp bommen när ditt besök kommer. Glöm inte att stänga efter besöket.

Bevattning

 • Vattning rekommenderas under tidiga morgnar och sena kvällar. Gräsmattor får inte vattnas.
 • Fristående vattenspridare får inte användas på grund av risken för att pumpanläggningens kapacitet överskrids och dricksvattnet blir grumligt eller tar slut.

Eldning

 • All utomhus eldning i området är förbjudet. En gnista kan spridas lätt med vinden och en skogsbrand skulle få förödande konsekvenser.
 • Du som har braskamin eller öppen spis ska av miljöskäl elda med torr, ren ved.
 • Grillning i plåt eller stengrillar är tillåten.

Buller

 • För allas trivsel får bullrande aktiviteter som t.ex. motorgräsklippning och spikande utföras mellan
  kl. 10.00 och 20.00 på vardagar
  kl. 10.00 och 18.00 på helger
 • Efter kl. 23.00 får inga störande aktiviteter ske. Om du har fest, informera dina grannar om det.

Vår miljöpolicy

För att skydda våra grundvattentäkter från föroreningar som skulle kunna förgifta vårt dricksvatten och för att bidra till en bättre miljö i ett större, globalt perspektiv, rekommenderar vi att man: 

 • Använder skonsamma preparat mot skadeinsekter, t.ex. såpa mot bladlöss
 • Undviker giftiga preparat vid ogräsbekämpning och istället rensar med handkraft
 • Använder stallgödsel och andra naturliga gödselmedel
 • Använder vattenbaserade färger vid målning av hus när så är möjligt
 • På sikt använder eldrivna maskiner för gräs-och häckklippning eller använder miljövänligt bränsle för motorer
 • Samordnar transporter vid stora beställningar av t.ex. jord och gödsel

Styrelsen köper miljömärkta rengöringsmedel till våra gemensamma lokaler samt arbetar för en bättre sopsortering lokalt genom att försöka påverka Haninge kommun.

Rekommenderad läsning: ”Koloniträdgårdsförbundets rekommendationer för gödsling och växtskydd i en miljövänlig trädgård”

Föreningshuset

 • Föreningshuset får lånas gratis endast av medlemmarna. Boka tid i almanackan på anslagstavlan i föreningshuset.
 • Om du har fest, tänk på grannarna och anpassa volymen på musiken.
 • När du har utnyttjat lokalen ansvarar du för att lokalen städas liksom även de toaletter som används.
 • Det finns även flera bokhyllor, där det går att låna böcker och videos. I en av bokhyllorna finns pärmar med information från Koloniträdgårdsförbundet samt odlingsanvisningar mm som du kan ta del av. Här finns också kartor över bland annat vårt område och den snitslade leden till Transjön
 • På anslagstavlan hittar du information från styrelsen och annat av intresse.

Årliga sammankomster

 • Samfälligheten har årsstämma under maj månad
 • Vårstädning med korvgrillning i samband med årsstämman
 • Midsommarfest
 • Sommarstädning i början av juli
 • Höststädning med korvgrillning i mitten av september
 • Höstfest i samband med höststädningen

Städdagar

 • Normalt genomförs tre gemensamma städdagar per år, vårstädning i samband med årsstämman i maj, sommarstädning i juli och höststädning i mitten av september.
 • Alla ska vara med på åtminstone två av städdagarna och bidra efter förmåga. Att delta på städdagarna är viktig för att kunna hålla nere föreningens årsavgift.
 • Arbetsuppgifterna beslutas av styrelsen och fördelas på städdagarna. Glöm inte att anmäla närvaro till styrelserepresentanten innan du börjar arbeta
 • De som inte kan vara med på två av städdagarna får betala en av föreningsstämman fastställd avgift.

Ansvarsområden och arbetsgrupper

Vatten & avlopp Gräsklippning- och snöröjningsgruppen

Elektricitet Trädgårdsgruppen

Diken & brunnar Byggnad- och underhållsgruppen

Inköp på uppdrag av styrelsen Grannsamverkansgruppen

Föreningshuset Festkommittén

Norra hygienhuset

Södra hygienhuset

Post och e-postadresser

 • E-postadress: hemfosa.hage@gmail.com
 • Hemsida: Sök Hemfosa Hage på Villaägarnas hemsida.
 • Föreningens postadress
 • Hemfosa Hage Samfällighet
 • 137 93 Tungelsta
 • Postadress för medlemmar med brevlåda
 • Hemfosa Hage + hus nr
 • 137 93 Tungelsta
 • Stoppställe för morgontidning, Ange 35–056
 • Glöm inte att meddela adressändring samt ändrad telefon, mobilnummer och e-mail adress på föreningens e-mail adress.
 • Vid försäljning informera styrelsen om de nya ägarna