Välkommen till Gammelgårdsgränds samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

 

Gammelgårdsgränds Samfällighetsförening består av 19 radhus på Stora Essingen, Stockholm, fördelade på två längor som omger Gammelgårdsgränd. Varje radhus utgör en egen fastighet och har en andel i de gemensamma utrymmena, som utgörs av gränden, ett gemensamt garage och ett utrymme med källarförråd. De gemensamma utrymmena förvaltas av samfällighetsföreningen, som enligt överenskommelse med medlemmarna även handlägger andra ärenden av gemensamt intresse, t ex kabel-TV och bredband.

Förutom skötseln av löpande underhåll på den gemensamma anläggningen vill samfällighetsföreningen värna om den yttre miljön i Gränden så att den behåller sin karaktär och utgör en trygg plats för de boende.

Samfällighetsföreningen bidrar även till den sociala gemenskapen i Gränden genom bl a en gemensam städdag under våren och en kräftskiva i augusti.

Historik

Samfällighetsföreningen bildades 1981 i anslutning till inflyttningen i de först färdigställda radhusen. Sista inflyttning skedde först 1984.

Under de första åren genomfördes en rad åtgärder i miljö- och säkerhetshöjande syfte. Den i särklass största miljöinvesteringen skedde 1998 då markbeläggningen i gränden byttes från asfalt till sten och gränden fick karaktär av gård.

Under de första åren var den typiske radhusägaren en medelålders familj med utflugna barn, inflyttad från villa i förorten. Idag är ägarbilden mer blandad med ett stort antal småbarnsfamiljer.

Föreningen

Styrelsen

Grändens styrelse består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Dessutom finns två revisorer och en revisorssuppleant. Eftersom vi är en liten samfällighetsförening där vi prioriterar delaktighet och engagemang väljs styrelsen enligt ett rullande schema (som tar hänsyn till nyinflyttning). Principen är att en representant för varje hus hamnar i styrelsen ungefär vart femte år.

I styrelsearbetet deltar som regel också suppleanterna. Detta gör att överlämningen mellan gammal och ny styrelse blir smidig.

Styrelsens arbetsuppgifter består främst av att begära in offerter och sköta upphandling gentemot entreprenörer och leverantörer samt planera framtida underhållsarbeten. Styrelsen ansvarar för ekonomin som omfattar redovisning, bokslut och inkassering av medlemsavgifter.