Edesö Samfällighetsförening

Välkommen till Edesö Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om Edesön

Dalarö/Edesön 1600-talet

Med ledning av fogderäkning. Bebyggelsen inskränker sig till två torpare i Sanmarre ( Sandemar) , en i Båtthusse (Båthuset) och en i Wisuas ( Vissvass) . Härav vågar man draga den slutsatsen, att Dalarö vid denna tid var obebyggd.

Den 23 juni 1625 tillbytte sig herren till Tyresö, riksdrotsen greve Gabriel Oxenstierna, av kronan en del hemman i Österhaninge socken, bland dem Winåkers by Denna byteshandling ligger till grund för den ägorätt, som slottsherren eller slottsfrun på Tyresö hade till all mark, varpå Dalarö tull ­och lotssamhälle några år senare växte upp och som de utövade ända till år 1800, då den väldiga "Tyresödomänen för första gången försåldes och upp­delades.

Den långvariga tvist, som kronan i slutet av i 16oo-talet förde med ägarin­nan till Tyresö rörande ägorätten till Dalarö, skall ej här beröras. Vi nöja oss med att konstatera, att reduktionskommissionen, efter en ingående under­sökning av Dalarös jordnatur, fastställde att "Dahleröhn der Cronones Tull­huus sampt Lotz och Styrmän stugor bygde ähre, ligger på Wijnåkers Hem­ manens ägor".

Vinåker är alltså stamhemmanet för Dalarö, ej Västertorp, vilket ända till 1693 var ett oskattlagt torp under Vinåker. På en ägokarta över "Winåkz by" av år 1690 upptagas såsom "Oskattlagde Torp på egorne : Kohlbottn, Vesterteppa (Västertorp) och Smådalerne". Dalarö tullplats uppstod redan på 163o-talet, alltså mer än 50 år tidigare än Västertorpet sattes i mantal.

För fullständig historik, klicka här.

EDESÖN I DAG
Gemensamhetsanläggningen är indelad i tre sektioner

Ga 1 Skärkarlsedet

Ga 2a Grönområden, ångbåtsbrygga, trampolin m.m. beläget på Edesön.

Inom varje sektion fick fastigheterna olika andelstal beroende på hur stort behov det ansågs att man hade av varje anläggning.

Sektion Ga 1: Här deltager alla fastigheter med samma andelstal eftersom alla har samma behov. Andelstalet är 1

Sektion Ga2a: Här deltager alla fastigheter med samma andelstal eftersom alla har samma behov. Andelstalet är 1

Sektion Ga2b: Småbåtsbryggor. Den som har en båtplats här deltager med 10 andelar, övriga har 1 andel.

Föreningen har skyldighet att sköta såväl Skärkarlsedet och Bryggor på ön som öns grönområden m.m.

För driften av detta debiterar Föreningen årligen en avgift som beslutas på årsstämman.

STRÖVOMRÅDEN OCH VAR KAN JAG GÅ
De grönområden som finns är tillgängliga för alla och allmän mark. Följande mark som berörs är Edesön 1:61, Edesön 1:1,1 och Edesön 1:1,2 (se karta).

Edesön 1:61 är Föreningens egen mark. Denna mark ingår i vår gemensamhetsanläggning och måste skötas av oss, precis som du sköter din egen mark.

Edesön 1:1 är delad i en"norra del" (Edesön 1:1,1) och en "södra del" Edesön 1:1,2). Marken ägs av Hammarbergs 1:10 och är stamfastigheten. Här kan du fritt ströva omkring, plocka svamp och bär. Allemansrätten gäller. Observera att eldning ej är tillåtet.

Södra delen finns även reglerat genom ett avtal med Hammarbergs- som tillförsäkrar medlemmarna att fritt och utan hinder vistas inom området.

BADOMRÅDEN
Södra udden på Edesön, där Föreningen har sin trampolin, är delar av det område som från början var reserverat för tomtägarna. På södra sidan om stenhamnen finns en liten sandstrand som i alla tider använts som barnbad. Mitt över på västra sidan finns även där en liten sandstrand som nyttjats som bad. Klipporna längst ut och runt trampolinen är ett område som används flitigt.

Klipporna mot Jungfrufjärden är ett annat badområde.

Ångbåtsviken är ytterligare ett område. Här har Föreningen en stor brygganläggning till bl.a.-bad

Östergloområdet, som sträcker sig från Österglobryggorna fram till gränsen mot norra delen, är ytterligare ett badområde samt västra stranden.