Grönområdesplan

På uppdrag av styrelsen har Ludvig & Co under hösten 2020 upprättat en grönområdesplan för samfällighetens gemensamma grönytor. Syftet med planen är att underlätta planering och skötsel av grönytorna. Planen är indelad i olika avdelningar med skötselråd för respektive avdelning.

Grönområdesplanens syfte är att underlätta planeringen och skötseln av grönområdena för att nå samfällighetens mål.

Samfällighetens gemensamma ytor uppgår till ca 4,5 ha där 3,4 ha består av grönområden, 0,85 ha är parkering/garage, 0,4 ha är vägar/gångvägar och 0,25 ha är lekplatser/parkområde. Samfälligheten ligger på två fastigheter Alhagen 1 och Kvarnhagen 1 som föreningen har delat upp i 5 områden, s.k. kvarter (UC 1, UC 2, UC 3, UC 4 och UC 5). I grönområdesplanen framgår kvartersindelningen för att underlätta den framtida skötseln. Samfällighetens gräsmattor sköts av en entreprenör och planen utgår från att gräsmattorna även i fortsättningen kommer skötas regelbundet av en entreprenör och nämns därför inte vidare i planen.

På fastigheterna finns inga naturvärden eller fornlämningar men den östra fastighetsgränsen gränsar till ett grav- och boplatsområde på 0,3 ha (L2017:3083). Fastigheterna ligger även inom Östra Mälarens vattenskyddsområde.

Planen i sin helhet finns för medlemmarna att läsa under ”Dokument”. Tillgång till ”Dokument” fås genom att logga in på hemsidan.