Maria Holmgren

Villaägarnas Juristbyrå driver mål om förtätning

Maria Holmgren, senior förbundsjurist på Villaägarnas Juristbyrå är ombud för medlemmar i en domstolsprocess där boende riskerar att drabbats av betydande olägenheter till följd av förtätning av bebyggelsen. Grannarna i Vänersborg har överklagat ett bygglov för ett flerbostadshus med 19 lägenheter i fyra plan hela vägen till mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

- Vi vill att bygglovet upphävs. I detta fall har bygglov felaktigt och i strid mot plan- och bygglagen beviljats för ett stort flerbostadshus och komplementbyggnader, säger Maria Holmgren, ombud i målet och senior förbundsjurist på Villaägarna.   

Bygglovet strider mot plan- och bygglagen 

Maria Holmgren berättar att grannarna inte är emot att det byggs något på grannfastigheten. Däremot motsätter de sig placering, utformning och storlek på flerbostadshuset. Det tilltänkta huset medför betydande olägenheter i form av omfattande insyn på en tidigare insynsskyddad villafastighet. Byggnaden är inte heller anpassad till miljön i övrigt och det är oklart hur väg- och utfart ska ordnas. 

Dessutom finns krav i plan- och bygglagen (PBL) om att pröva bebyggelsen och dess utformning i en detaljplan, innan bygglov ges. Även kommunens egen översiktsplan anger att detaljplan ska föregå bygglov. Kommunen har dock inte tagit hänsyn till detta. 

Vill att bygglovet ska upphävas  

Det aktuella ärendet inleddes med att byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun gav bygglov för flerbostadshuset samt komplementbyggnader, varpå länsstyrelsen upphävde det, följt av att mark- och miljödomstolen (MD) åter ansåg att bygglovsbeslutet skulle gälla.  

- Vi vill att MÖD upphäver MD:s dom och att länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om bygglov fastställs. I andra hand begär vi att MÖD skickar tillbaka ärendet till länsstyrelsen för prövning av om det krävs detaljplan innan bygglov kan ges, säger Maria Holmgren.  

Allt fler småhusområden förtätas  

Det börjar bli allt vanligare att byggherrar får bygglov för att förtäta befintliga småhusområden med flerbostadshus. Att bygga flerbostadshus har i de flesta fall stor påverkan på omgivningen och grannar som drabbas överklagar ofta beslut och domar som tillåter flerbostadshus vid deras hus.  

Generellt sett är det förstås viktigt att det byggs bostäder, men i detta fall är bland annat omgivningspåverkan alltför stor och reglerna i PBL har inte tillämpats korrekt, menar Maria Holmgren. 

- Det är ofta kontroversiellt att förtäta med flerbostadshus i småhusområden då byggherren, kommunen och de berörda fastighetsägarna/grannarna många gånger har olika intressen, säger hon och fortsätter: 

- En exploatering kan medföra betydande olägenheter för en granne i ett småhus. Det kan bland annat handla om ökad och alltför påträngande insyn för en granne. Bygglov bör även föregås av att kommunen tar fram en detaljplan. Eftersom förtätningar med flerbostadshus är relativt vanliga är det generellt sett viktigt att MÖD tydliggör vilka krav som ska gälla vid bygglovsprövningar framöver. 

”Flera omständigheter talar för vår sak”  

Maria Holmgren har självklart siktet inställt på att vinna målet tillsammans med berörda medlemmar i Vänersborg 

- Mark- och miljödomstolen har gjort en alltför knapphändig bedömning som inte heller är korrekt. Det finns flera omständigheter som talar för vår sak, säger hon.  

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet, vilket innebär att domstolen tar upp överklagandet till prövning i sak. Handläggningen i MÖD har inletts och domstolen ska komma ut till fastigheterna på så kallad syn för att bedöma förhållandena på plats. Dom meddelas senare. Det går i nuläget inte att säga mer om när domen kan väntas.  

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.