Fordonskatt, radonbidrag och hårdare krav på myndigheterna

Den 1 juli får småhusägare ett nytt radonbidrag. En ny förvaltningslag träder i kraft som bland annat ställer hårdare krav på myndigheternas service och handläggningstid, och sist men inte minst, en ny fordonsskatt.

Nytt radonbidrag

Radonbidraget riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Ny förvaltningslag

Syftet är att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Särskilt intressant är att det införs ett nytt institut, dröjsmålstalan. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader.

Nya krav på tjänstemän i offentlig tjänst

 • Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
 • Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.
 • Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende ska inledas och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.
 • En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras.
 • Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Ny fordonsskatt

En ny fordonskatt för nya bilar börjar gälla från den 1 juli 2018.

Vilka fordon omfattas?

 • Bonus-malussystemet omfattar nya lätta fordon av fordonsår 2018 eller senare, som registreras den 1 juli 2018 eller senare.
 • Personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton omfattas. Motorcyklar omfattas inte.

Hur fungerar bonusen?

 • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.
 • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.
 • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.
 • Bonusen betalas ut först efter sex månader.
 • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

Källa fordonskatt: Aftonbladet.