Premium

Snöröjning och vinterväghållning

Vad kan jag göra när plogbilen lagt upp en snövall på min garageuppfart? Är det min skyldighet att skotta på gångbanan? Kan jag bli ansvarig om någon halkar på trottoaren vid mitt hus om jag inte har sandat? I Villaägarnas infoskrift finns svaren som rätar ut dina frågetecken.

Hur ansvaret för snöröjningen ser ut varierar mellan olika kommuner. Det är kommunen som är väghållare av gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser som finns upptagna i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap och ska därmed sköta vinterväghållningen där. Men i vissa kommuner är det fastighetsägarens ansvar att ta bort fallande snö på gångvägar i direkt anslutning till fastigheten. Skulle du ha fått din infart igenplogad så talar det mesta för att kommunen är skyldig att ta bort snövallen, men i praktiken kan det vara svårt att vidta åtgärder för att få kommunen att göra detta.

Behov och resurser styr

Av väglagen framgår att en väg ”ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick”. Väghållaren ska prioritera sina drift- och underhållsåtgärder med hänsyn till behov på den aktuella platsen och tillgängliga resurser. Övergångsställen och gång- och cykelbanor har hög prioritet. Ibland kommer lågtrafikerade vägar i andra hand men de mindre viktiga gatorna och platserna får inte helt lämnas utan åtgärder.

Kommunens skyldigheter gäller inte på vägar där staten eller fastighetsinnehavare är väghållare. Med fastighetsinnehavare menas den som äger fastigheten eller innehar den med tomträtt. En fastighetsägare ska i vissa fall hålla gångbana ren, du som är medlem i Villaägarna kan logga in och läsa mer om det i infoskriften till höger.

Om det inte sköts - opinionsbilda!

Tyvärr finns ingen sanktion att ta till i de fall kommunerna brister i sina skyldigheter. Det förmodligen mest verkningsfulla sättet att få bukt med problemet är att bilda opinion i kommunen, gärna i samarbete med lokal villaförening.

Mer om kommunens skyldigheter kan du som är medlem i Villaägarna läsa i infoskriften till höger. Där finns också exempel på rättsfall.