Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Barn som bär vedkorg
Sotare på tak som sotar skorsten
Sotare på tak som sotar skorsten
Premium

10 frågor och svar om sotning och brandskyddsskontroll

En medlem kontaktade Villaägarna efter att ha upplevt att sotare som kommunen anlitat fuskat med sotningen hos henne. Vem är ansvarig för att sotningen blir gjord på rätt sätt? Här är svaren på tio vanliga frågor om sotning.

Den rengöringsprocess som vi kallar sotning är bara en del av sotningsverksamheten. Den andra är brandskyddskontrollen som ska utföras enligt viss intervall i olika typer av eldstäder. 

Håkan Sten arbetar på enheten för brand- och olycksförebyggande arbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och ger svar på vanliga frågor om sotning:

1. Vad innebär en brandskyddskontroll?

Den innebär att man kontrollerar anläggningens brandskyddstekniska status, att eldstaden uppfyller de krav som fanns när den installerades och – i vissa fall – att den uppfyller nyare krav på brandsäkerhet.

2. Vem får utföra en sådan?

Det är kommunen som utser brandskyddskontrollant. Denna ska vara behörig, då har man en sotarutbildning i grunden och sedan en viss tids erfarenhet samt en vidareutbildning.

3. Gör man en brandskyddskontroll samtidigt som sotning?

Det är olika saker, och oftast gör man det inte samtidigt. Det är kommunen som organiserar både sotning och brandskyddskontroller, de utser de personer/företag som ska utföra de här sysslorna och ser till att det schemaläggs område för område. Detta för att hålla nere kostnaderna för den enskilda husägaren.

Du kan anlita ett annat sotningsföretag än det som har avtal med kommunen om du så önskar. Det gäller inte för brandskyddskontroll, det är kommunen som har ensamrätt på att utse vem som ska göra den.

4. Vad gäller för att få sota själv?

Det är tillåtet att utföra sotningen själv, du måste då kunna visa att du har kompetensen och få ett medgivande av kommunen. Om du gått en sota själv-kurs, som brukar ta ett par eftermiddagar, så brukar det aldrig vara någon diskussion utan du får ett medgivande.

Det kan löna sig i det långa loppet, förmodligen har du sparat in kursavgiften efter ett par sotningar. 

5. Hur ofta måste man sota respektive göra brandskyddskontroll?

Kommunen har rätt att besluta om intervallerna för sotning. På din kommuns hemsida kan du hitta vad som gäller där du bor. Däremot är det MSB som bestämmer intervallet för brandskyddskontroll, vanligtvis ska detta ske vart tredje eller sjätte år beroende på typ av eldstad och användning.

6. Hur vet jag att det är dags för sotning och brandskyddskontroll, om jag till exempel nyligen flyttat till mitt hus?

Om du köper ett hus och är osäker på om du kan elda i den öppna spisen eller braskaminen så kontaktar du din kommun, allt finns registrerat hos dem. Om det gått för lång tid sedan senaste brandskyddskontrollen så måste en sådan göras innan du får använda eldstaden. Det kan ju även vara så illa att den öppna spisen har eldningsförbud på grund av några brandtekniska brister.

7. Vad kostar det att anlita en sotare? Och vad kostar en brandskyddskontroll?

– Det är upp till varje kommun att besluta om avgifterna så det varierar mycket mellan olika orter. Men en genomsnittlig sotning tar 20 – 30 minuter och en brandskyddskontroll i snitt 45 minuter och kräver mer utbildad personal, så brandskyddskontrollen är normalt dyrare än sotning.

8. Kan man själv märka att det börjar bli dags för sotning?

– Ja det märks på att funktionen går ner, det blir svårt att tända. Då kan det vara för mycket sot i skorstenen.

9. Om jag inte använder eldstaden, måste jag ändå sota?

– Nej, du kan ifrågasätta sotningen om du aldrig eldar. Kraven på sotningsintervall och kontroll av eldstäder skiljer sig också mellan fritidshus – där man inte bor permanent eller är skriven – och permanentbostäder.

10. Finns det något man själv kan göra för att minimera sotbeläggning?

– Använd alltid torr ved, rätt mängd förbränningsluft och elda bara så mycket som eldstaden och rökkanalerna klarar av.

Oseriösa sotare?

Det rapporteras då och då om "bluffsotare" som ringer upp och meddelar att de ska komma och kontrollera imkanaler eller fläktsystem, för att sedan skicka en dyr räkning. För rengöring av imkanaleroch fläkt finns dock inga lagkrav, även om det förstås är bra med en regelbunden rengöring – detta kan du dock utföra själv eller själv välja sotningsföretag att anlita.

När det gäller sotning av eldstäder och rökkanaler är detta kommunens ansvar och sotningen utförs vanligtvis organiserat område för område, av sotare som kommunen utsett. Det är dock inte kommunen som utför sotningen och om du vill reklamera sotningen så är det företaget som utfört sotningen som du ska vända dig till. För mer information om reklamation av tjänst kan du som är medlem i Villaägarna läsa i infoskriften Reklamation.

Intervall för brandskyddskontroll

Värmepanna

  • Som eldas med fasta bränslen som ved eller flis: 3 år
  • Som eldas med olja eller gas: 6 år

Pelletsvärmepanna

  • Helautomatisk, standardiserad och konstruerad för pellets: 6 år
  • Pelletsbrännare installerad i anläggning som ej är konstruerad speciellt för pellets: 3 år

Köksspis

  • Som eldas med fasta bränslen: 3 år
  • Som eldas i mindre omfattning: 6 år

Lokaleldstad (t ex braskamin, öppen spis)

  • Som eldas med fasta bränslen: 3 år
  • Som eldas i mindre omfattning eller finns i fritidshus: 6 år

 

Källa: Villaägaren

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.