Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Huslänga med bruna villor
Huslänga med bruna villor

Kan jag stoppa grannens uthyrning?

En fastighet i vårt villaområde såldes nyligen och köparen hyr ut villan till ett företag. Nu används den som boende för företagets personal, 15–20 personer. Resultatet är ett omfattande festande, skrik och en allmänt otrygg känsla för oss kringboende. Hyresvärden, alltså fastighetsägaren, verkar inte bry sig. Hur får vi stopp på detta?

Det finns inte någon självklar väg för att hantera den här situationen, men här är några olika alternativ från Villaägarnas expertådgivning.

Med så många boende väcks frågan om detta kan anses utgöra en hotellverksamhet, vilket är tillståndspliktigt

I det här fallet kompliceras ärendet av att det inte handlar om 15-20 hyresgäster, utan en hyresgäst, nämligen företaget. Det är oklart hur en domstol skulle göra bedömningen av om detta är yrkesmässig verksamhet. Skulle de titta på vad det är för typ av företag, vilket ändamål företaget har, eller på de faktiska omständigheterna? Sannolikt landar domstolen i att detta inte utgör hotellverksamhet i lagens mening, och därför inte är tillståndspliktigt eftersom verksamhetens ändamål i detta fall inte är att tillhandahålla bostad. Det är polismyndigheten som beviljar tillstånd för hotellverksamhet, kontakta dem om du vill få frågan bedömd närmare.

Ändrat användningsområde av byggnad

Det krävs bygglov för att ändra användningen av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast använts för och om det kan bedömas att det aktuella boendet är att likställa med hotell- eller vandrarhemsboende eller motsvarande kan byggnadsnämnden i kommunen förelägga fastighetsägaren att vid vite upphöra med verksamheten. Dock har kraven på när ett användningsområde anses ha ändrats från bostad till hotell eller liknande verksamhet i praxis ställts högt.

Någon övre gräns för hur många som får bo i ett hus finns inte

Dock kan antalet boende påverka fastighetsägarens skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor, som till exempel ökat krav på brandsäkerhet. Uppfylls inte kravet kan fastighetsägaren föreläggas med förbud att använda fastigheten. Detta är dock inte någon varaktig lösning på det här problemet då fastighetsägaren sannolikt kan avhjälpa bristerna med enkla medel. Kommunen har tillsynsansvaret för detta. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet

Olägenheter på grund av buller och nedskräpning hanteras inom ramen för tillsyn enligt miljöbalken. Mitt råd är att kontakta den kommunala nämnden för att se om det finns skäl att förelägga fastighetsägaren att upphöra med den störande verksamheten. Ett sådant föreläggande kan kombineras med vite.

Ur Villaägaren nr 2, 2018

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.