Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Bilar över gångbro
Händer klär julgran
Händer klär julgran

Svar på frågorna som vi ställde till Malmö Stads Fastighets och Gatukontor

Återkoppling på ditt ärende gällande Trafik med ärendenummer: 800128.
Närmsta plats för ditt ärende enligt vårt kartsystem: Ringkragevägen 21

Hej !

Tack för era frågor och synpunkter om trafiken i Tygelsjö. Fastighets- och gatukontoret meddelar följande,

Vi har försökt att sammanställa svar på era frågor nedan.


 1. Hur kommer korsningspunkten Tygelsjövägen / Sjötorpsvägen klara de nyinflyttade?
  Det nya området kommer att ha två anslutningar till Tygelsjövägen, en via Sjötorpsvägen och en i södra delen av området. Dessa två kommer att fördela trafik till och från området. Kapacitetsberäkningar gjorda i korsningen Tygelsjövägen/Sjötorpsvägen visar inte på några kapacitetsproblem även vid en full utbyggnad av området. Kapacitetsberäkningarna har tagit höjd för en ökning av trafiken från det aktuella området.

 2. Ombyggnad av korsningspunkter längs med Tygelsjövägen och Sjötorpsvägen?
  Det finns inga planer på att bygga om korsningarna ur kapacitetssynpunkt. De befintliga utformningarna av korsningarna bedöms kunna hantera förväntad trafikökning.

 3. Hur många fler resor kommer detta område generera för Tygelsjö?
  Enligt de beräkningar som gjordes i detaljplanen förväntas utbyggnaden alstra cirka 1 200 fordon per dygn.

 4. Hur räknar ni att de nyinflyttade kommer att resa in till Tygelsjö, söder ifrån eller norr ifrån?
  Huvuddelen av trafiken till och från Tygelsjö antas rikta sig norrut mot Malmö och till Trafikplats V Klagstorp.
 1. Trafikökning söderut, via Glostorpsvägen?
  Det har inte gjorts någon fördjupad studie av eventuell trafikökning på Glostorpsvägen till följd av utbyggnaderna. Ökningen bedöms dock vara begränsad då huvuddelen av trafikalstringen från de nya områdena förväntas rikta sig norrut på Tygelsjövägen.

 2. Räknar ni med att del av ny trafik ska kunna trafikera området ?Hällan? för att avlasta korsningspunkten Sjötorpsvägen/Tygelsjövägen?
  Nej. Trafiken från de nybyggda områdena söder om Sjötorpsvägen avses fördelas på Sjötorpsvägen respektive Tygelsjövägen då dessa är de mest gena och funktionella vägarna för trafik till och från området.

 3. Hur kommer de nya planerade verksamheterna bland annat ny stor ICA butik påverka trafiken. Hur mycket trafik räknar ni med att detta genererar och vilka tider?
  Det har inte gjorts någon särskild analys för trafiken till och från planerad ICA och övriga verksamheter. Trafiken till och från affären bedöms till stor del redan ingå i Tygelsjös allmänna trafik då affären framförallt riktar sig till boende i närområdet. Handling sker oftast i samband med en annan resa, på väg hem från arbete eller annan aktivitet. Ett begränsat tillskott av trafik kan dock tillkomma från kunder som kommer längre ifrån och som endast har livsmedelsaffären som målpunkt. Trafikpåverkan från ICA bedöms framförallt vara lokal i anslutning till in- och utfarter. Maxtimmarna för trafik till och från livsmedelshandel är generellt på vardagseftermiddagar mellan 16-17 eller lördag förmiddag.
 4. Hur har ni tänkt förbinda samman det nya området med gångbanor och cykelbanor och var ska korsningspukterna vara?
  I samband med att området söder om Sjötorpsvägen byggs ut kommer en gång- och cykelväg att byggas utmed den södra sidan av Sjötorpsvägen mellan Rödklintsgatan och fram till en bit öster om Ringkragestigen. Direkt öster om Rödklintsgatan samt västerut vid Ringkragestigen kommer två upphöjda gång- och cykelpassager att anläggas. Öster om Rödklintsgatan ansluter gång- och cykelvägen utmed den norra sidan till Tygelsjöstigen.
  Utmed Rödklintsgatan planeras för en separerad gång- och cykelbana som ansluter i söder till Tygelsjövägen samt med koppling till busshållplats på Tygelsjövägen. I den västra delen av området planeras även för en förlängning söderut av gång- och cykelstråken i parken norr om Sjötorpsvägen(Ringkragestigen). Den planerade förlängningen, kallad Linnéas stig ansluter sedan till Tygelsjövägen i höjd med Tygelsjö boställe.

 5. Kommer några bullerdämpande åtgärder byggas i samband med att ett nytt område byggs?
  Nej. Enligt bullerutredningen som gjordes i samband med detaljplanen finns inga behov för kompletterande bullerskydd. Bullertillskottet, till följd av exploateringen, för den befintliga bebyggelsen utmed Sjötorpsvägen och Tygelsjövägen utgör en ej hörbar förändring enligt bullerutredningen.

 6. Hur planerar ni att hastigheten efterlevs på Tygelsjövägen från korsningen Sjötorpsvägen och söder ut?
  Tygelsjövägen är huvudgenomfart genom Tygelsjö. Med detta följer att vägen ska kunna hantera alla behov av resor och transporter till och genom Tygelsjö och dess målpunkter. Bland annat behöver regionbussarna till Malmö kunna ta sig fram på ett bra sätt. Samtidigt behöver vägen kunna korsas på ett säkert sätt för framförallt barn och äldre som ska till skola och andra platser.
  På Tygelsjövägen, sträckan mellan Sjötorpsvägen och Glostorpsvägen finns idag 2 upphöjda farthinder. Ytterligare två farthinder finns norr om Sjötorpsvägen. Några ytterligare farthinder är i nuläget inte inplanerat.

 7. Hur bedömer ni trafikökning på Tygelsjö kommande 10 år dvs med hänsyn till inflyttning av området?
  Trafiken kommer att öka något i Tygelsjö de kommande åren till följd av utbyggnader i Tygelsjö och V Klagstorp samt i andra närliggande områden så som i Klagshamn och i Vellinge kommun. Malmö stads målsättning är dock att minska andelen biltrafik och vi arbetar för att öka möjligheten till att kunna välja annat färdmedel än bilen för resor till och från, samt inom området.

 8. Har ni några planer på att minska / omleda pendlartrafik som bara kör genom Tygelsjö för att minska trafik?
  Nej, det finns i nuläget inga sådana planer.


Övrigt:
Gällande tidplan och annan info rörande utbyggnadsprojektet kommer ett utskick att göras under nästa vecka som hänvisar till projektets hemsida där info kommer att uppdateras löpande.


Med vänlig hälsning,
Nazli
Kommunvägledare

MALMÖ STAD
Tel: 040-34 10 00
E-post: malmostad@malmo.se
Hemsida: www.malmo.se

Önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År

Var rädda om er, hoppas vi ses under 2021

Styrelsen
alf.christensson@telia.com