Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Man som bläddrar i lagbok
Man som bläddrar i lagbok

Solhems villaägare vinner i förtätningsmål

Mark- och miljödomstolen häver bygglov för två stycken tvåbostadshus på en fastighet som planerades att uppföras i Villaområdet Solhem.

En byggherre avsåg att bygga två stycken tvåbostadshus på en och samma fastighet trots att området endast består av vanliga villatomter med ett bostadshus per fastighet. Efter ansökan om bygglov fick byggherren lovet beviljat av Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd. 

Bygglovet mötte dock motstånd från sakägare då lovet skulle innebära att fler bostadshus tilläts på en och samma fastighet vilket skulle medföra en större förtätning inom området. 

Efter avslag hos länsstyrelsen gick de berörda villaägarna från Solhems Villaägareförening vidare till mark- och miljödomstolen där de vann bifall för sin överklagan. Mark- och miljödomstolen fann här att trots detaljplanen inom området var äldre och svår att tyda framgick det att fastigheterna i området endast ska bebyggas med ett en- eller tvåbostadshus.

Det blir mer vanligt att kommuner tummar på detaljplansregler för att ge utrymme till större byggprojekt inom villaområden för att uppnå målet för antalet nybyggda bostäder. Många lokalföreningar inom ABC regionen jobbar aktivit med att förhindra dessa förtätningsprojekt inom respektive kommun och är också en av anledningarna till att det nu har bildats en projektgrupp inom Villaägarna med förtroendevalda från lokalföreningar tillsammans med Villaägarnas intressepolitiska avdelning. Arbetet riktar sig inte till att förhindra nybyggda bostäder vilket man givetvis får ställa sig positiv till, utan riktar endast kritik mot förtätning av befintliga villaområden riskerande att förstöra den traditionella trädgårdsstaden.