Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Kretsen Villaägarna i Stockholm stad "VISS"

Kretsen Villaägarna i Stockholms stad är Villaägarnas Riksförbunds organ på kommunal nivå - d.v.s. Stockholms Stad. Kretsen skall bevaka och driva medlemmarnas intresse av att kunna bo tryggt i en fysiskt och socialt god miljö till rimliga kostnader. Kretsens uppgift är att bistå enskilda medlemmar med information, rådgivning och förhandlingshjälp.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Kretsen Villaägarna i Stockholm stads hemsida!

Kort om oss

Tidigare bedrevs kretsens verksamhet i egna arbetsgrupper. Av ekonomiska skäl sker arbetet numera genom medverkan i Villaägarnas ABC-regions arbetsgrupper. Kretsen har emellertid egna arbetsgrupper för kommunala taxor och grannsamverkan mot brott.

Kretsens informationskanal till föreningarna är hemsidan och kontakt med lokalföreningarna. Kretsen hade i mars 2019 17 lokala föreningar med 5913 medlemmar samt 9455 direktanslutna medlemmar. Totalt 15 368 medlemmar.

Under menyfliken Föreningar i kretsen hittar du alla föreningar som ingår i kretsen Villaägarna i Stockholm stad (VISS) och länkar till föreningarnas hemsidor.

Proposition till VISS årsmöte:Nedläggning av kretsen VISS (Villaägarna I Stockholm Stad) 2021–04–15

Styrelsen för VISS har beslutat att inför årsmötet 2020 lägga fram denna proposition om nedläggning av VISS, baserat på nedanstående fakta och omvärldstrender.

VISS grundades i mitten på 1960-talet då riksorganisationen tyckte att det fanns ett behov av ett mellanliggande kommunbaserat skikt mellan riksorganisationen och de lokala föreningarna, en så kallad krets. Vid den tiden hade villaägarna 30 000 medlemmar och medlemsavgiften var då 7 kr per medlem. Vid millenniumskiftet fanns 22 kretsar i hela landet och antalet medlemmar hade stigit till 270 000 med en medlemsavgift på 220 kr per medlem.

Under 1970- och 1980-talet infördes regionerna, lokala kanslier på som mest 9 orter i Sverige. Fram till och med år 2019 fanns 7 regioner med tillhörande regionstyrelser som anordnade årsmöten, höstmöten, ordförandeträffar och andra aktiviteter i sina respektive regioner.

Idag är alla regionstyrelser nedlagda. Även de flesta regionkontor har avvecklats och 1/3 personalstyrkan har fått lämna sina arbetsplatser.

Med ovanstående inledning i minnet, motiverar styrelsen sitt yrkande om nedläggning av VISS enligt följande:

1.Ovanstående trender i organisationen att ta bort mellanliggande skikt kretsar, regionstyrelser och regionkontor.

  1. Som följd att detta har kretsen inga intäkter eftersom det inte betalas ut några kretsbidrag från förbundet sen ett antal år tillbaka.
  2. De anslutna föreningarna till VISS betalar inga medlemsavgifter, därför har vi varit helt beroende av kretsbidragen för att täcka löpande kostnader för arvoden, årsmöten samt andra aktiviteter.
  3. Intresset från de lokala villaägareföreningarna att deltaga i möten som anordnats av VISS har varit mycket lågt de senaste åren.
  4. Ett antal av våra medlemsföreningar har lagts ner de senaste åren och nu återstår endast 16 föreningar i Stockholms kommun.

Kallelse till årsmöte 15 april 2021

Styrelsen för VISS