Årsmöte för Saltsjöbadens Villaägareförening 2021

Fredag 23 april per capsulam

DAGORDNING

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse, för 2019 inkl resultat- och balansräkning.
 7. Behandling av revisionsberättelse för 2019.
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2019
 9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
 11. Behandling av verksamhetsberättelse, för 2020 inkl. resultat- och balansräkning.
 12. Behandling av revisionsberättelse för 2020
 13. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2020
 14. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.
 15. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret2020.
 16. Behandling av förslag från styrelsen.
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
 19. Beslut om arvoden.
 20. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 21. Val av ordförande i styrelsen.
 22. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 23. Val av revisor och ersättare.
 24. Val av valberedning.
 25. Övriga beslutsärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.
 26. Övriga frågor
 27. Avslutande