Årsmötet 23 april 2021

 

Styrelsen har liksom flera andra föreningar beslutat att genomföra årsmötet 23 april 2021 per capsulam, Kallelse har skett dels genom annons i Saltsjöbladet 23 mars dels genom mail den 24 mars.

Bakgrund till att Årsmötet sker som ett per capsulam årsmöte

Styrelsen har efter noggrann genomgång av alternativ funnit att  ett per-capsulamårsmöte är det mest realistiska.
Styrelsen valde att skjuta upp årsmötet 2020. Villaägareförbundet godkände också detta förfarande, Det innebär att årsmötet 23 april även ska godkänna  verksamhetsberättelse inkl balans och resultaträkning.för 2019.  

Ett per capsulam årsmöte innebär att 
du närvarar genom att skicka ett mail  till  medlem@saltsjovilla. se
senast 23 april där du svarar att du godkänt  protokollet, efter att ha antingen läst igenom det mail som skickas den 12 april till alla med mailadress eller läser igenom protokoll och handlingar här på hemsidan.

Om någon har synpunkter, kommer årsmötet att ajourneras.
De som inte svarar anses ha godkänt protokollet.

Här nedan  bifogas  handingarna.
Eftersom årsmötet 2020 fick ställas in på grund av Pandemin bifogas även alla handlingar som rör 2019.

Du  klickar på Handlingar så har du en lista på alla dokumenten
- Dagordning,

- Verksamhetsberättelser,  
- Revisionsberättelser,   
- Balans- och resultaträkningar samt
- Årsmötesprotokoll