Förslag till samlad organisation för Täbys villaägare

Täby kommun är i snabb utveckling och stora förändringar är att vänta de närmaste åren. Mycket av denna utveckling har en nära koppling till villaägarnas och våra medlemmars intressen. Även på riksnivå händer det mycket som starkt kan påverka villaägarnas situation. En av de hetaste frågorna är det återinförande av fastighetsskatten som på senare tid kommit alltmera i fokus.

Villaägarna i Täby kommer att ställas inför stora utmaningar och för att bevaka och främja deras intressen krävs en aktiv och slagkraftig organisation som kan bilda opinion för egna idéer, reagera på förslag från stat och kommun och vara en konstruktiv samtalspart när så behövs.

Under senare tid har Näsby Fastighetsägareförening (NÄF) och Täby Villaägareförening (TVÄF) fördjupat samarbetet när det gäller hantering av frågor av gemensamt intresse. Sedan ett par år är två styrelsemedlemmar i respektive förening med i båda föreningarna.

Frågan om ett samgående mellan NÄF och TVÄF har övervägts och båda föreningarna har funnit att ett samgående har betydande fördelar. Vi uppnår:

  • Tydligare kommunikation från en kanal till Täbys villaägare

  • Bättre möjligheter att som större aktör påverka kommunen

  • Ökad samlad kompetens i olika sakfrågor som berör villaägarna i hela Täby

  • Lättare att samordna arbetsgrupper för olika frågor

Samtidigt bör man vara medveten om risken att lokala frågor i NÄFs närområde prioriteras lägre i en större förening. Detta kan dock motverkas genom att särskilda arbetsgrupper bildas vid behov.

Tekniskt sett innebär ett samgående att NÄF upphör som förening och att medlemmarna förs över till TVÄF. Detta sker med bistånd från Villaägarnas Riksförbund.

Enligt NÄFs stadgar kräver en nedläggning av föreningen två på varandra följande årsmötesbeslut. Styrelsen avser därför att lägga fram förslag om detta för beslut under årsmötet 2021 för att definitivt beslut ska kunna tas vid ett extra årsmöte senare under hösten 2021 eller senast på årsmötet 2022. Föreningens årsmöte är planerat i Näsbyparkkyrkan den 31 augusti kl. 19-21, under förutsättning att pandemiläget så medger.

När det gäller NÄFs tillgångar kommer styrelsen att föreslå årsmötet att dessa i sin helhet förs över till Näsby Fastighetsägareförenings stiftelse.

Om du har frågor kring detta inför det kommande årsmötet, kontakta styrelsen på info@nasbyvilla.se

Styrelsen