Stadgar för Flysta Villaägareförening antagna vid årsmöte 1982 och 1983.

§6, §10, §12, §14 reviderade 1989/1990-11-15,

§7 reviderad 1997-02-19.

 

Revidering antagen av medlemsmöte 6/10 2016

 

§ 1

Flysta Villaägareförening är en religiöst och partipolitiskt neutral sammanslutning av boende i småhusfastighet inom föreningens verksamhetsområde stadsdelen Flysta enligt av Stockholms kommunstyrelse fastställda stadsdelsgränser. Ett medlemskap gäller för alla personer i samma hushåll.

 

§ 2

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas och stadsdelens intressen genom att

•  arbeta för stadsdelens vidareutveckling och bevaka dess intressen i frågor om planering, miljö, trafik, kommunikationer etc.

•  informera medlemmarna om frågor av gemensamt intresse och i förekommande fall ställa dem under debatt

•  företräda medlemmarna gentemot olika myndigheter och institutioner

•  lämna medlemmarna allmänna råd och anvisningar i frågor rörande deras fastigheter

•  vidta lämpliga åtgärder till medlemmarnas nytta och trivsel

 

§ 3

Mellan föreningsmötena är styrelsen föreningens beslutande och verkställande organ.

Styrelsen väljes av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Den består av minst fem ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter, samtliga valda på två år. Ledamöter och suppleanter väljes om möjligt så att tre ledamöter och en suppleant avgår ena året, två ledamöter och suppleanter nästföljande år. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas.

Avgår ledamot innan dennes mandattid utgått inkallas suppleant för den tid som återstår. Styrelsens ordförande utses för två år av föreningens årsmöte. Övriga erforderliga funktionärer utser styrelsen inom sig. Styrelsen utser inom sig firmatecknare, vanligen ordföranden och kassören var för sig.

 

§ 4

Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som icke inom föreskriven tid erlägger av årsmötet beslutad lokal årsavgift eller som eljest motverkar föreningens intressen.

 

§ 5

Föreningens sammanträden är årsmöte och föreningsmöte.

Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats.

Därutöver kan styrelsen kalla till föreningsmöte samt bestämma tid och plats för detta. Styrelsen är skyldig att utlysa föreningsmöte då detta för viss angiven fråga genom namninsamling krävs av minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid föreningsmöte får bindande beslut ej fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen. Föreningsmötet kan dock hänskjuta till styrelsen för beredning en fråga som väckts vid föreningsmötet, men som inte upptagits på dagordningen.

 

§ 6

Kallelse till såväl årsmöte som föreningsmöte skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.

 

§ 7

Vid föreningens sammanträde äger varje hushåll en röst. Röstning genom fullmakt får ske varvid medlem ej äger rösta för mer än en fullmakt.

 

§ 8

All omröstning vid föreningens sammanträden verkställs öppet därest ej sammanträdet för visst fall beslutar att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid val där lotten skiljer. Styrelseledamot eller suppleant för sådan äger ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisorer och revisorsuppleanter.

 

§ 9

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

•          Val av mötesordförande. Denna skall vara medlem i föreningen.

•          Val av två personer som jämte ordföranden skall justera protokollet och vid behov fungera som röstkontrollanter.

•          Prövning om kallelsen utsänts stadgeenligt.

•          Fastställande av dagordning.

•          Styrelsens berättelse.

•          Revisorernas berättelse.

•          Avgörande om ansvarsfrihet för styrelsen.

•          Val av föreningens ordförande.

•          Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.

•          Val av revisorer och suppleanter för dessa.

•          Val av minst två ledamöter i valberedningen.

•          Fastställande av arvode för styrelsen och revisorerna.

•          Fastställande av lokal medlemsavgift för verksamhetsåret efter det år årsmötets hålls.

•          Ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet eller om vilkas upptagande på mötet medlem före utgången av december månad gjort skriftlig framställan hos styrelsen.

•          Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling.

 

§ 10

Styrelsens ordförande skall fungera som ordförande vid föreningsmöte om mötet ej utser annan. Protokoll vid föreningssammanträde skall föras av styrelsens sekreterare såvida mötet ej utser annan föreningsmedlem.

 

§ 11

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar.

Såsom föreningens räkenskapsår skall gälla kalenderår och sålunda avslutas vid utgången av december månad.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta förhållandena påfordrar och minst fyra gånger under verksamhetsåret. Kallelse till styrelsesammanträde skall utgå minst fem dagar före sammanträdesdagen. Då ärende är av så brådskande natur att ett omedelbart styrelsebeslut måste fattas avgör ordföranden tid för kallelsen. Till styrelsemöten kallas såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Vid fulltalig ordinarie styrelse har suppleant yttranderätt, men inte rösträtt. Saknas ordinarie styrelseledamot utser styrelsen en suppleant som övertar rösträtten i den frånvarandes ställe.

Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter, därav minst tre ordinarie, är närvarande vid sammanträdet.

Styrelseledamot är fri från ansvar för fattat beslut om denne ej närvarat vid ifrågavarande sammanträde och till styrelsen meddelat sin frånvaro. Fri från ansvar är även styrelseledamot som till protokollet anmält reservation mot fattat beslut.

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§ 12

Det åligger styrelsen att föra medlemsregister, vilket vid behov skall utgöra röstlängd vid föreningens möten.

 

§ 13

För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda före januari månads utgång. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen avgiven senast två veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 14

För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen erfordras likalydande beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsmöten. Av dessa skall åtminstone det ena vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst fyra månader ha förflutit. Alla förslag till stadgeändringar skall skriftligen bifogas kallelsen. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål som kan anses gagna föreningens syften.

 

 

 

 

 

Förslag till revidering av staStadgar för Flysta Villaägareförening antagna vid årsmöte 1982 och 1983.

§6, §10, §12, §14 reviderade 1989/1990-11-15,
§7 reviderad 1997-02-19.

§ 1

Flysta Villaägareförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av boende i småhusfastighet inom föreningens verksamhetsområde. Ett medlemskap gäller för alla personer i samma hushåll.

§ 2

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas och stadsdelens intressen genom

 • att arbeta för stadsdelens vidare utveckling och bevaka dess intressen i frågor om planering, miljö, trafik, kommunikationer etc.
 • att informera medlemmarna om frågor av gemensamt intresse och i förekommande fall ställa dem under debatt.
 • att företräda medlemmarna gentemot olika myndigheter och institutioner.
 • att lämna medlemmarna allmänna råd och anvisningar i frågor rörande deras fastigheter.
 • att vidta lämpliga åtgärder till medlemmarnas nytta och trivsel.

§ 3

Föreningens verksamhetsområde är stadsdelen Flysta enligt av Stockholms kommunstyrelse fastställda stadsdelsgränser.

§ 4

Mellan föreningsmötena är styrelsen föreningens beslutande och verkställande organ.

Styrelsen har som sitt säte i stadsdelen Flysta väljes vid föreningens årsmöte bland medlemmarna. Den består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samtliga valda på två år. Ledamöter och suppleanter väljes så att tre ledamöter och en suppleant avgår ena året, två ledamöter och suppleanter nästpåföljande år. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas.

Avgår ledamot innan hans mandattid utgått inkallas suppleant för den tid som återstår. Styrelsens ordförande utses för två år av föreningens årsmöte. Övriga erforderliga funktionärer utser styrelsen inom sig. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 5

Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som icke inom föreskriven tid erlägger av årsmötet beslutad årsavgift eller som eljest motverkar föreningens intressen.

§ 6

Föreningens sammanträden är årsmöte och extra föreningsmöte.

Föreningen sammanträder till årsmöte före februari månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats.

Styrelsen äger sammankalla extra föreningsmöte samt bestämma tid och plats för detta. Styrelsen är skyldig att utlysa extra föreningsmöte då detta för viss angiven fråga påfordras av minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsmöte får beslut ej fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.

§ 7

Kallelse till såväl årsmöte som extra föreningsmöte skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.

§ 8

Vid föreningens sammanträde äger varje hushåll en röst. Röstning genom fullmakt får ske varvid medlem ej äger rösta för mer än en fullmakt.

§ 9

All omröstning vid föreningens sammanträden verkställs öppet därest ej sammanträdet för visst fall beslutar att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid val där lotten skiljer. Styrelseledamot eller suppleant för sådan äger ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisorer och revisorsuppleanter.

§ 10

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av mötesordförande. Denna skall vara medlem i föreningen.
 • Val av två personer som jämte ordföranden skall justera protokollet och vid behov fungera som röstkontrollanter.
 • Prövning om kallelsen utsänts stadgeenligt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens berättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Avgörande om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av föreningens ordförande.
 • Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer och suppleanter för dessa.
 • Val av två ledamöter i valberedningen.
 • Fastställande av arvode för styrelsen och revisorerna.
 • Fastställande av medlemsavgiften.
 • Ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet eller om vilkas upptagande på mötet medlem före utgången av december månad gjort skriftlig framställan hos styrelsen.
 • Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling.

§ 11

Styrelsens ordförande skall fungera som ordförande vid extra föreningsmöte om mötet ej utser annan. Protokoll vid föreningssammanträde skall föras av styrelsens sekreterare såvida mötet ej utser annan föreningsmedlem.

§ 12

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar.

Såsom föreningens räkenskapsår skall gälla kalenderår och sålunda avslutas vid utgången av december månad.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta förhållandena påfordrar och minst fyra gånger under verksamhetsåret. Kallelse till styrelsesammanträde skall utgå minst fem dagar före sammanträdesdagen. Då ärende är av så brådskande natur att ett omedelbart styrelsebeslut måste fattas avgör ordföranden tid för kallelsen.

Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter, därav minst tre ordinarie, är närvarande vid sammanträdet.

Styrelseledamot är fri från ansvar för fattat beslut om han ej närvarat vid ifrågavarande sammanträde och anmält av styrelsen giltigt förfall. Fri från ansvar är även styrelseledamot som anmält reservation mot fattat beslut.

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 13

Det åligger styrelsen att föra medlemsregister, vilket vid behov skall utgöra röstlängd vid föreningens sammanträden.

§ 14

För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda före januari månads utgång. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen avgiven senast två veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 15

För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen erfordras likalydande beslut med minst två tredjedelar majoritet av två på varandra följande föreningsmöten. Av dessa skall åtminstone det ena vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst fyra månader ha förflutit. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål som kan anses gagna föreningens syften.