På Flystaberget ligger ett röse, som förmodligen är från bronsåldern (ca 1800-500 f Kr). I mitten av denna period låg havsytan ungefär 25 meter högre än idag. Det motsvarar en strandlinje ungefär i Byvägens sträckning. Stora delar av den nuvarande stadsdelens yta var således täckt av vatten.

Under järnåldern (ca 500 f Kr - ca 1100 e Kr) ökade landytan kraftigt. Omkring år 1000 e.Kr. låg strandlinjen bara fem meter över den nuvarande. De markområden som tillkommit bjöd på gott bete. Här kom bondefamiljer, som huvudsakligen livnärde sig på får, svin- och boskapsskötsel. På hedniskt sätt begravde man de döda på gravfältet intill sin egen gård. Vid busshållplatsen Skogslöparvägen ligger ett sådant järnåldersgravfält med ett trettiotal synliga gravar. Det finns fler fornlämningar i Flysta och dess omgivningar. Nära Sundbyskolan vittnar runristningarna om den tid då trakten kristnades på 1000-talet.

Det äldsta skriftliga belägget rörande Flysta är från 1375 då bonden Gunnar "in flyastum" nämns. Fly i Flysta betyder förmodligen gungfly eller mosse och syftar sannolikt på de vattensjuka markerna i gränsområdet mot Beckomberga och Bällsta. Den äldsta kartan från 1636 visar Flysta gårds ägor som ett långsmalt område ungefär från nuvarande Långvretsvägen till ängen vid Bällsta. På gårdsplanen syns en enda byggnad. Flysta gård växte till en by, som i slutet av 1700-talet bestod av fyra gårdar. I kvarteret Gården - norr om Lövvägen - ligger ännu en vacker byggnad från 1700-talet kvar som minne av den gamla by.

Flystas nutida historia
Det moderna Flystas historia föddes för hundra år sedan då mark inom det gamla Flysta gårds ägor började styckas i villatomter. Den förste nybyggaren hade sitt hus klart 1905. Under det kommande årtiondet hade ett hundratal familjer blivit bofasta i Flysta Villastad. Pionjärbacken och andra vägnamn minner om de första villabyggarna.

1915 bildades Flysta municipalsamhälle, vilket innebar visst självstyre inom Spånga landskommun. Invånarna valde exempelvis ledamöter till bland annat byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd. På 1920-talet - när Flysta hade omkring 600 invånare - beslöt man sig för att förbättra de smala och krokiga vägarna och förse dem med gatljus.- Man uppförde också en brandstation med expeditionslokal för municipalnämnden, lägenhet för vaktmästare samt tvättstuga. Den senare fick flystaborna nyttja mot avgift. Dert kulturhistoriskt intressanta huset ligger fortfarande kvar och är idag granne med Konsum.

I mitten av 1930-talet beslöt man att lägga ned vatten- och avloppsledningar. Flysta Villaägareförening bildades nu för att stärka kraven på dessa arbeten. Vid valet till municipalfullmäktige 1938 tog Flysta Villaägareförening 9 av de 15 mandaten.

När Spånga landskommun och därmed även Flysta införlivades med Stockholm stad den 1 januari 1949 hade samhället drygt 2000 invånare. Vid senaste folkräkningen årsskiftet 1997/1998 bodde här 2013 personer.

Litteratur:
Spånga sockens historia. Red. av N. Staf (Monografier utg. av Stockholms kommunförvaltning, 28 (1967) Minnesskrift över Flysta municipalsamhälle. Flysta municipalsamhälle. (1948)

Britta Peterson 2000-06-18.

Information om Flystas folkmängd genom tiderna

Flystas folkmängd genom åren
Folkmängd År
481 1920
639 1930
1230 1940
2206 1950
1964 1960
1928 1970
1914 1980
1964 1990
2115 2000