Rumsvärmare - Boverkets byggregler

Som konsument kan det upplevas som ett handelshinder att Boverkets Byggregler kräver att värden för kolmonoxidemissioner ska redovisas i enheten %.

Det vore väldigt enkelt att lösa detta genom att utöka tabell 6:7412 med en fjärde kolumn så att gränsvärdet för kolmonoxidemissioner kan anges i såväl procent som mg/m3 i byggreglerna. Ett sådant enkelt förtydligande underlättar sedan arbetet för konsumenter, byggherrar, kommunala handläggare, skorstensfejare och säljare.

Läs hela remissvaret: Förslag till ändringar i Boverkets byggregler, Rumsvärmare