Remissyttrande över Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess Förenklad kontroll av serietillverkade hus"

Villaägarnas Riksförbund har getts tillfälle att yttra sig gällande Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)

Generellt kan sägas att det är viktigt att göra en översyn som leder till att reglerna tolkas lika över landet, men vi tror att detta sker bäst genom att ställa de krav på respektive kommun som behövs för att dessa ska följa gällande regler.

Det framgår tämligen tydligt av rapporten att det inte är reglerna som felar utan de kommunala tolkningarna. Varför inte då koncentrera sig på att utreda hur man kan komma till rätta med dessa tolkningar och genom det få till en kommunal samsyn.

Läs hela remissvaret: En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)