Sakersättningar och fasta avgifter i lantmäteriförrättningar

Villaägarna är, under förutsättning att avgifterna inte ökar, positiva till att Lantmäteriet får möjlighet att ta ut ett förväg beslutat pris för vissa förrättningstyper och administrativa moment. Skälet är att det då blir lättare för sakägarna att kunna förutse hur stor kostnaden för förrättningen bli.

Enligt förbundets uppfattning förefaller det vara rimligt att tillämpa sakersättning vid enklare förrättningar där ansökan grundas på en överenskommelse, inte är allt för komplex och inte har för många sakägare. Detsamma gäller att knyta avgiften till antalet berörda fastigheter. Förbundet anser däremot att avgiften inte ska kunna knytas till fastighetens värde utan vara kostnadsrelaterad.

Läs hela remissvaret: Sakersättningar och fasta avgifter i lantmäteriförrättningar