Remissyttrande över Boverkets rapport 2017:26 avseende altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över remissen N2017/06521/PBB.

Förbundet tillstyrker Boverkets förslag om att undanta krav på bygglov för solcellspaneler och solfångare (solenergianläggningar) och ställer sig försiktigt positivt till förslaget att undanta altan från krav på bygglov.

Förbundet anser att förslaget bör följas upp av en större översyn av relevanta delar i lagstiftningen för att skapa bättre förutsättningar för de föreslagna åtgärderna, särskilt vad avser den bygglovsfria altanen. 

Läs hela remissvaret: Boverkets rapport 2017:26 avseende altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL