Remissvar för ändrade regler i BBR och BEN

Villaägarna har beretts tillfälle att yttra sig i remissvar till Boverket angående förslag till ändrade regler i BBR, Boverkets byggregler, och BEN (Boverkets författning: Om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Byggregler med nettoenergibehov som systemgräns hade kunnat ställa tydliga och enkla krav på byggnadens klimatskal. Utan primärenergifaktorer hade branschen sluppit den stora osäkerhetsfaktorn som de förväntade framtida revideringarna av primärenergifaktorerna innebär.

Regler om begränsning av installerad eleffekt måste anses vara föråldrade när det samtidigt görs ansträngningar att introducera elbilar på marknaden. Effektbegränsningen för el i BBR öppnar även upp för gammal uppvärmningsteknik med fossila bränslen i småhus som villaolja, gasol och naturgas. Begränsningen av installerad eleffekt behöver inte regleras i byggregler. 

Läs hela remissvaret: Förslag till regler i BBR och BEN