Kraftsamling för framtidens energi

Villaägarna har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ”Kraftsamling för framtidens energi.” Vi väljer att fokusera på den fråga som mest påtagligt påverkar elkunderna, nämligen höjningen av punktskatten på el.

Villaägarna menar att marknadsmässiga förutsättningar för investeringar i kraftproduktion över tid ger kostnadseffektiva lösningar. Men eftersom det finns externaliteter såsom koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan är det motiverat med ytterligare styrmedel. 

Läs hela remissyttrandet: Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi