Klimatanpassningsutredningen - vem har ansvaret?

Utredningens uppdrag var att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra för all mark och alla markeffekter vid översvämning, ras, skred och erosion, men avgränsades till sådana områden som benämns ”bebyggelse och byggnader” och som planlagts i detaljplan.

Det är svårt för fastighetsägare att själva ansvara för klimatanpassning av ett område,
eftersom åtgärderna kräver samordning. Utredaren vill ge kommunerna möjlighet att avslå enansökan om bygglov efter genomförandetiden, trots att det finns en gällande detaljplan, om riskerna för allvarlig översvämning, ras, skred och erosion är stora.

Villaägarnas Riksförbund konstaterar att systemet idag bygger på att kommunen tänker igenom risker innan detaljplanen antas. Regeln är (och bör vara) att om en potentiell byggnad uppfyller BBR och detaljplanen ska den få byggas. Denna huvudregel för systemet är smidig och effektiv. Den både förutsätter genomtänkta detaljplaner och borgar för att kommunerna anstränger sig att göra noga övertänkta detaljplaner.

Läs hela remissvaret: Klimatanpassningsutredningen - vem har ansvaret?