Förbränning & förbränningsgaser - Boverkets byggregler

Det räcker inte att enbart ställa krav på själva oljepannan för att säkerställa korrekt funktion av denna. Oljepannan utgör bara en del av hela förbränningsanordningen.

Oljepannans funktion är beroende av tillräcklig tillförsel av förbränningsluft samt bränslets kvalitet. Dessutom skapar skorstenen tryckförhållanden i oljepannan som är avgörande för pannans och brännarens funktion. Rökgaser måste sedan ledas bort i en rätt dimensionerad rökgaskanal för att hela förbränningsanordningen ska kunna fungera enligt pannans deklarerade emissionsvärden.

Att ställa krav på emissioner från en förbränningsanordning i sin helhet med alla ingående systemkomponenter som tilluft, brännare, bränsle, panna och rökgaskanal, står inte i konflikt med ekodesignkravet på själva oljepannan. Avsnitt 6:742 bör därför kunna behållas, inte minst för befintliga oljepannor.

Läs hela remissvaret: Förslag till ändringar i avsnitt 6:74 Förbränning och förbränningsgaser i Boverkets byggregler