Byggnadsverks höjder och våningsantal

Villaägarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets förslag till exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal – författningsreglering avseende vissa centrala termer som behövs vid tillämpningen av plan- och bygglagen.

Förbundet ställer sig övervägande positivt till Boverkets förslag. Tydligare och mer definierade beskrivningar av de begrepp som figurerar i plan- och byggreglerna är något som efterfrågas av förbundets medlemmar.

En högre grad av transparens och förutsebarhet inför och i anslutning till byggprojekt bör kunna verka både för en enklare byggprocess och bättre rättsäkerhet för såväl enskilda byggherrar som andra som är sakägare i en byggprocess, till exempel i egenskap av grannar.

Läs hela remissyttrandet: Byggnadsverks höjder och våningsantal