Tvinga fastighetsägare att skotta bygger på föråldrade regler

Sveriges kommuner har i dagsläget laglig rätt att överföra mycket av ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare. Det handlar om att snöröja, halkbekämpa, plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar på gångbanorna. När det gäller snöröjning, låter runt 60 procent av Sveriges kommuner småhusägarna skotta deras gångbanor.

Villaägarnas Riksförbund har under tiden december 2017- januari 2018 undersökt vem småhusägare anser ska snöröja, plocka bort skräp med mera på gångbanor. Hela 84 procent av småhusägarna anser att kommunen ska ansvara för snöröjningen.

- Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder, semester eller att de befinner sig på arbetet, snöröja gångbanan, men det tar inte lagen hänsyn till. Den enskilde husägaren kan till och med bli skadeståndsskyldig, om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken, säger Ulf Stenberg, chefsjurist hos Villaägarnas Riksförbund.

Hela 77 procent av dem som bor vid kommunala gator och har infarter som kan plogas igen, anser att kommunen ska ta ansvar för att se till att dessa inte plogas igen.

- Det borde tydliggöras i lagen att kommunerna ska ta ansvar för att se till att infarterna till småhusfastigheter inte plogas igen, säger Ulf.

Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning. Av rapporten framgår att hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, skrev i en rapport från år 2015 ”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor”.

- Villaägarna har i en skrivelse till regeringen föreslagit att reglerna för skötsel av gångbanor görs enhetliga i hela landet och att lagstiftningen ändras så att kommunerna inte kan föra över ansvaret för skötseln av gångbanorna på småhusägarna, säger Ulf Stenberg.

För mer information

Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarna, tel 010-750 01 34, 070-251 20 90
Alexandra Svenonius, kommunikationschef, Villaägarna, tel 073-267 10 15

Förslag till lagändring
Debattinlägg